Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Drahňov

  

Projektom reagujeme na súčasnú nevyhovujúcu situáciu v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov v rómskej lokalite v obci a to zdôvodu eliminácie nelegálnych čiernych stavieb obyvateľov z MRK a možnosti obce realizovať investičné projekty v predmetnej rómskej lokalite (výstavba inžinierskych sietí, bytová výstavba a pod.). 

V rámci projektu chceme zabezpečiť vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v rómskej lokalite situovanej v katastrálnom území našej obce, konkrétne sa bude jednať o variant 1 obvodu. Obyvateľom MRK žijúcich v rómskej lokalite zabezpečíme tak zvýšenú kvalitu života a celkovo sa zníži izolácia týchto občanov, zvýši sa aj bezpečnosť obyvateľov, najmä detí amládeže, vytvoria sa optimálne podmienky pre život v obci.

Hlavný cieľ projektu

Podporiť vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré obývajú obyvatelia z MRK v obci Drahňov.

Špecifické ciele projektu

1. Vysporiadať pozemky v rómskej lokalite prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav.

2. Legislatívne a administratívne pripraviť danú lokalitu tak, aby sa zjednodušil prístup k základnej infraštruktúre do budúcna (výstavba inžinierskych sietí, bytová výstavba a pod.).

3. Zlepšiť životnú situáciu rodín obyvateľov z MRK a tým zabezpečiť ich včleňovanie do plnohodnotného spôsobu života v  spoločnosti.

4. Poskytnúť príležitosť pre ďalší investičný rozvoj a zhodnotenia majetku.

5. Prispieť k podpore zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Drahňov