Kontakty

Toto webové sídlo www.drahnov.sk spravuje Obec Drahňov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Drahňov 

Adresa:
Obec Drahňov
Obecný úrad Drahňov
076 74  Drahňov 154

IČO: 00331503

Samosprávny kraj: Košice
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 1577
Rozloha: 1755  ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1315

Všeobecné informácie: obecdrahnov.ekonom@gmail.com
Podateľňa: obecdrahnov.ekonom@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

Starosta:

Tibor Jasovsky

Tel: +421 902 913 940
E-mail:

Sekretariát: 

Ing. Monika Csanaková

Tel.:  056 / 639 53 88

E-mail: obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

Dane a poplatky:

Mgr. Irena Mudiová

Erika Eštoková

Tel.: 056 / 381 32 26

E-mail: obecdrahnov.dane@gmail.com

Personalistika a ekonomické záležitosti:

Katarína Szilvásiová

Klára Ladányiová

Andrea Olcsváry

Tel.: 0903 283 275

Tel.: 056 / 381 88 82

E-mail: obecdrahnov.ekonom@gmail.com

Kompetencie:
Obec Drahňov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Drahňov je zriadený na Miestnom úrade v Drahňove - Ing. Ľubomír Lukič.

Tel.:  +421 905 328 501

Komunitné centrum:

Mgr. Cyntia Jasovská

Katarína Uhrinová

Zlatica Kalánová

Tel.: +421 905 290 054

E-mailobecdrahnov.kc@gmail.com

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk