Kultúrne pamiatky

V obci sú evidované štyri kultúrne pamiatky:

Kaštieľ, v ktorom sídli kultúra, ale aj základná škola. Je to klasicistická budova, postavená v roku 1812. V minulosti patril rodine Lóňajovej. Na záhradnej hlavnej fasáde bol upravený v roku 1836. Budova smerom do záhrady je dvojpodlažná, k ceste je prízemná, stavaná na pôdoryse L.

V tomto kaštieli bola v minulosti veľmi bohatá knižnica. Pri kaštieli je zachovaná klenutá pivnica, v ktorej bola v minulosti mliekáreň a v roku 2004 sa podarilo vyčistiť pôvodnú ľadovňu.

Pomník po obetiach I. svetovej vojny stojí pred budovou fary.

Pohrebná kaplnka, klasicistická, postavená v roku 1881 podľa projektu arch. K. Gestera. Sakrálna stavba je riešená pôdorysne na spôsob chrámu in antis. Architráv tympanónoveho štítu priečelia spočíva na antách a dvoch iónskych stĺpoch. Steny sú členené pilastrami a horizontálnou pásovou bosážou.

Kostol reformovaný, luisézny je postavený v roku 1836, opravený 1955 – 1956 roku. Je to priestor s rovným uzáverom a prebiehajúcou poschodovou emporou. Luisézny vstupný portál má letopočet datujúci stavbu. Na dedinský kostol udivuje kostol svojou výškou a hmotou. V roku 2004 bol obnovený náter strechy a vonkajšia fasáda.