Verejné vyhlášky

  • Verejná vyhláška - zmena stavby pred jej dokončením - Farma hydiny 1 - I. etapa
  • Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ Drahňov, vydané Okresným úradom Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku č. 18, Michalovce, Číslo spisu: OU-MIPLO-2023/000047-126 zo dňa 31.03.2023.