Profil verejného obstarávateľa

Obec Drahňov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Drahňov v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

  • zákazky nadlimitné,
  • zákazky podlimitné,
  • zákazky s nízkou hodnotou

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Drahňov
Adresa sídla: 076 74 Drahňov 154
Právna forma: Obec
Štatutárny zástupca: Tibor Jasovsky, starosta obce
IČO: 00 331 503
DIČ: 2020540016
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Účet: 4232988001/5600
Telefón: 056 / 639 53 88 - sekretariát, podateľna
Fax: -
E-mail:

obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

Web:  www.drahnov.sk