Komunitné centrum

Národný projekt - Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá - “Spolu pre komunity” realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Projekt svojimi aktivitami prispieva  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Národný projekt odborne a koordinačne riadi výkon  a poskytovanie komunitnej práce v obci. Prispieva tým k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomáha zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu ku vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnania a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta,  aj celej komunity.

Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti komunitných centier. 

Trvanie projektu: august/2023 - január/2029

Význam Komunitného centra (KC) spočíva predovšetkým v činnostiach a aktivitách, ktoré ponúka.

Tie vychádzajú z potrieb cieľových skupín, reakcií na problémy v komunitách a nadväznosti   na východiská komunitnej práce smerujúce k posilňovaniu jednotlivcov a komunít                                 a k spoločenskej súdržnosti.

V KC sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii

a)  poskytuje

  1. základné sociálne poradenstvo,
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V KC sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Sociálna služba v KC sa poskytuje ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Komunitné centrum Drahňov

076 74 Drahňov 58

  

Odborný manažer KC :          Mgr. Cyntia Jasovská

Odborný pracovník KC :        Katarína Uhrinová

Pracovník KC :                       Zlatica Kalánová

Otváracie hodiny

Pondelok

7:30 – 12:00    

12:30 – 15:30

Utorok

7:30­ – 12:00    

12:30 – 15:30

Streda

7:30 – 12:00    

12:30 – 15:30

Štvrtok

7:30 – 12:00    

12:30 – 15:30

Piatok   

7:30 – 12:00    

12:30 – 15:30

 Prestávka na obed : 12:00 -12:30

Tel. kontakt:      +421 905 290 054

Email:               obecdrahnov.kc@gmail.com

Schválil:           Tibor Jasovsky

                           Starosta obce


    Komunitné centrum