Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov

Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov

Projekt je realizovaný z Operačného programu ľudské zdroje z výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1,  kód projektu je 312061X754.

Termín realizácie projektu je od 08/2019 do 04/2023

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 194 533,57  EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 184 806,89  EUR

Cieľom projektu je vybudovanie nových pozemných komunikácií, ktoré zlepšia podmienky bývania všetkých obyvateľov obce a najmä marginalizovanej rómskej komunity separovanej časti obce Drahňov. Realizácia projektu prebehne v dvoch lokalitách.

  1. Prvou lokalitou bude Komunikácia pri bývalom družstve

V tomto stavebnom objekte je riešená novostavba miestnej obslužnej komunikácie tvaru „L“, ktorá spája dve slepé ulice na území obce. Šírka komunikácie je 6,5 m. Komunikácia je dvojpruhová, obojsmerná. Slúži pre automobilovú dopravu s nízkou frekvenciou dopravy. Novovybudovaná komunikácia pri bývalom družstve zvýši bezpečnosť detí, rodičov a ostatných občanov pri dochádzaní do materskej školy a elokovaného pracoviska strednej školy.

  1. Druhou lokalitou bude Komunikácia pri bytovom dome

V tomto stavebnom objekte je riešená novostavba miestnej obslužnej komunikácie tvaru „L“, s napojením na jestvujúcu pozemnú komunikáciu. Časť komunikácie tvorí spevnená plocha pre peších pred bytovým domom. Na južnej strane sa nachádza kolmé parkovanie, v celkovom počte 16 parkovacích miest, z toho 2 pre imobilných. Komunikácia spĺňa požiadavky na pojazd a prístup vozidiel záchranných zložiek. Novovybudovaný chodník  s parkoviskom spojí novostavbu nájomného bývania s priľahlou komunikáciou. Zabezpečí sa tým zlepšenie dostupnosti služieb obce a kvalita života obyvateľov MRK priamo žijúcich v separovanej lokalite.

Projekt svojou podstatou prispeje ku komplexnosti budovania a rekonštrukcie miestnej sociálnej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť všetkým občanom. Spolu s poskytovanými sociálnymi službami sa vytvorí ucelený nástroj potrebný na riešenie problémov MRK. Obec realizáciou tohto projektu zabezpečí zlepšenie dostupnosti miestnych inštitúcií, skvalitnenie služieb, zvyšovanie kvality života a bezpečnosti na cestách.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavebné práce projektu boli úspešne ukončené dňa 06.03.2023. Užívanie stavby bolo povolené kolaudačným Rozhodnutím príslušnej obce podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) dňa 12.04.2023, právoplatné dňom 12.04.2023. Konkrétny cieľ projektu spočívajúci v raste počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania a merateľný ukazovateľ projektu boli dosiahnuté, t.j. cieľová hodnota bola naplnená. Hlavná aktivita projektu "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry" bola úspešne zrealizovaná vybudovaním novostavieb / komunikácií v dvoch lokalitách v obci Drahňov podľa vyššie uvedeného opisu.