Komunitné centrum Drahňov

Komunitné centrum Drahňov

Komunitné centrum Drahňov

Projekt je realizovaný z Operačného programu ľudské zdroje z výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2, kód projektu je 312061D962.
Trvanie projektu: 01/2017 - 06/2022
Celkové oprávnené výdavky alokované na realizáciu projektu sú 117 402,10 eur a výška nenávratného finančného príspevku je 111 531,99 eur.

Projekt „Komunitné centrum Drahňov“ reaguje na identifikovaný problém nedostatočného poskytovania komunitných činností v obci, nakoľko sa v obci nenachádza komunitné centrum, ktoré by umožnilo prístup obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít, sociálne znevýhodnených obyvateľov a detí ku kompletným sociálno-komunitným službám. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie objektu na komunitné centrum zabezpečiť poskytovanie kompletných sociálno-komunitných služieb, čím dôjde k sociálnemu začleňovaniu ohrozených osôb na individuálnej a lokálnej úrovni, upevneniu a osvojeniu základných pracovných a spoločenských návykov osôb MRK a ostatných sociálne slabších. Zároveň dôjde k energetickej efektívnosti existujúceho objektu počas prevádzky komunitného centra. Projekt prispeje k podpore zamestnanosti a sociálnej inklúzie, nakoľko predpokladá vytvorenie ďalších pracovných miest pre terénnych sociálnych pracovníkov, komunitných pracovníkov a ich asistentov. Hlavný cieľ projektu bude implikovaný aj prostredníctvom špecifických cieľov:

  • prostredníctvom komunitného centra vytvoriť priestorové a materiálne podmienky na komunitný rozvoj a výkon,
  • podpora, upevnenie a osvojenie základných pracovných a spoločenských návykov osôb MRK a ostatných sociálne vylúčených.

Rekonštrukciou existujúcej budovy vznikne komunitné centrum s minimálnymi požiadavkami na technické a priestorové parametre. Prestavba existujúcich objektov staršieho rodinného domu pre účely zariadenia a fungovania komunitného centra zahŕňa stavebné práce na týchto stavebných objektoch: SO 01 Komunitné centrum, SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka, SO 03 Elektrická prípojka NN a SO 04 Odberné plynové zariadenie. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.