Miestne občianske a preventívne služby v obci Drahňov

Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy s kódom PSK-UV-001-2023-DV-ESF+, vyhlásenej Úradom vlády SR/sprostredkovateľským orgánom, bol Obci Drahňov schválený NFP na realizáciu aktivít projektu s názvom „Miestne občianske a preventívne služby v obci Drahňov“.

Opis projektu

V rámci projektu bolo výberovým konaním vybraných 12 úspešných uchádzačov, ktorí vykonávajú v našej obci aktivity projektu na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy na plný pracovný úväzok. V priebehu realizácie projektu každý člen miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) absolvuje minimálne dve vzdelávacie aktivity, pričom jedna vzdelávacia aktivita bude zameraná na separovanie odpadov a odpadové hospodárstvo. Hliadkovanie prebieha v dvoch zmenách – rannej a poobedňajšej, a to na území celej obce.

Základné aktivity/pracovné činnosti MOaPS:

 • ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít,
 • ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
 • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb,
 • podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov,
 • ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci,
 • vzdelávanie členov MOaPS.

Popis cieľov projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie občianskeho spolunažívania a komunitného života v obci, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku  na území obce, podpora vzdelávania, zamestnanosti a dlhodobého uplatnenia príslušníkov MRK z obce na trhu práce.

Špecifickým cieľom projektu je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia. Špecifickým cieľom projektu je:

 • znížiť počet príslušníkov MRK žijúcich na alebo pod hranicou chudoby,
 • zlepšiť bezpečnosť v obci, znížiť počet priestupkov a trestných činov,
 • zlepšiť ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
 • zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci,
 • zlepšiť kvalitu života všetkých obyvateľov obce.

Popis výsledkov projektu

Realizáciou aktivít projektu obec očakáva najmä tieto výsledky:

 • zníženie sociálnej vylúčenosti a chudoby príslušníkov MRK,
 • eliminácia pretrvávajúcich negatívnych javov v obci, akými sú krádeže, vandalizmus, poškodzovanie majetku občanov a obce, rušenie pokoja, rôzne konflikty,
 • vyššia zamestnanosť a zamestnateľnosť príslušníkov MRK, ktorí prostredníctvom členstva v MOaPS nadobudnú nové zručnosti a získajú pracovné návyky a zároveň získajú určitý kapitál dôvery v očiach ostatných obyvateľov a potencionálnych zamestnávateľov,
 • zlepšenie kvality životného prostredia v obci, zlepšenie nakladania s odpadom a triedenia odpadu, zamedzenie tvorbe čiernych skládok, vypaľovania trávy, neporiadku vo dvoroch a na verejných priestranstvách,
 • zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci, zvýšenie bezpečnosti na miestnych komunikáciách,
 • zlepšenie dochádzky detí do školy, zamedzenie záškoláctvu,
 • zlepšenie spolupráce so štátnou políciou, požiarnikmi, záchranármi a ďalšími zložkami,
 • zlepšenie životných podmienok a kvality života príslušníkov MRK a zvýšenie ich záujmu o dianie v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k lepšej integrácii Rómov do života obce.

          Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus

v rámci Programu Slovensko.  

  www.eurofondy.gov.sk    www.vlada.gov.sk   www.romovia.vlada.gov.sk    www.drahnov.sk