Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Drahňov

             

 

Názov projektu:

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Drahňov

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19

vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného

oživenia hospodárstva. Zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a

zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK v obci Drahňov.

Trvanie projektu: 01.02.2022 – 30.04.2023

Nenávratný finančný príspevok: 193 571,32 EUR

Typ projektu: dopytovo orientovaný

Kód projektu: 312080BHL4

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

       Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho

fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

                 www.ludskezdroje.gov.sk       www.esf.gov.sk      www.minv.sk        www.drahnov.sk             

Hlavným cieľom projektu je zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov krízy spojenej  s pandémiou COVID-19, zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK v obci Drahňov.

Konkrétnym cieľom je podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Špecifické ciele:

- znížiť počet príslušníkov MRK žijúcich na alebo pod hranicou chudoby,

- znížiť počet a závažnosť trestných činov a priestupkov v obci, zlepšiť bezpečnostnú situáciu v obci,

- zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v obci, s dôrazom na bezpečný pohyb chodcov, najmä detí,

- zlepšiť školskú dochádzku detí z MRK,

- zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci, zvýšiť mieru triedenia odpadov, eliminovať tvorbu čiernych skládok.

Hlavnou aktivitou projektu je Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. V rámci tejto aktivity budú dvanásti členovia MOPS, príslušníci MRK z obce, vykonávať určené činnosti poriadkovej služby na území obce. Pri riešení jednotlivých situácií budú členovia MOPS postupovať v súčinnosti s obecným úradom a s Policajným zborom SR. Bude sa jednať najmä o činnosti  v oblasti ochrany verejného poriadku v súčinnosti s Policajným zborom SR, predchádzania vzniku konfliktov, prevencie protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochrany súkromného a verejného majetku, predchádzania poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatých obyvateľov obce a verejného majetku, ochrany životného prostredia, ohlasovania požiarov, prevencie protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, plynulosti a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu.

Projekt bol úspešne realizovaný v období od 01.02.2022 do 30.04.2023.

Výsledky/výstupy a prínosy projektu:

  • Zníženie páchania sociálno – patologických javov medzi obyvateľmi MRK
  • Zvýšenie úrovne ochrany verejného poriadku a životného prostredia v obci
  • Zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi PZ SR a samosprávou
  • Zvýšenie dôvery občanov voči MRK
  • Zjavné zlepšenie komunikácie a spolupráce s občanmi MRK