Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov

Projekt je realizovaný z Operačného programu ľudské zdroje z výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a,  kód projektu je 312061C352.

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 04 / 2016 – 02 / 2019

Výška nenávratného finančného príspevku: 696 919,99 EUR

Termín realizácie projektu: 13.04.2016 – 28.02.2019

Celkové oprávnené výdavky alokované na realizáciu projektu:  733 599,99 Eur

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve. Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky pre prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) v obci Drahňov             k predprimárnemu vzdelávaniu. Projekt reaguje na identifikovaný problém nedostatočnej kapacity materskej školy. Kapacita pred realizáciou projektu: 24 detí. Realizáciou projektu došlo k navýšeniu kapacity MŠ na 128 detí.

Rekonštrukcia budovy materskej školy za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou a zmenou dispozície objektov zahŕňala stavebné práce na 5 stavebných objektoch:

1. SO 01 – Hlavný stavebný objekt MŠ

2. SO 02 – Spevnené plochy – chodníky

3. SO 03 – Bezbariérové rampy

4. SO 04 - Oplotenie záujmového územia

5. SO 05 – Zariadenie exteriérového ihriska

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.