Začiatok vykurovacieho obdobia - relácia

 01.10.2023

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH

Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce

Všetkým mestám a obciam

v okresoch Michalovce a Sobrance

Začiatok vykurovacieho obdobia – relácia

Vážení občania,

počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá, za nimi nasledujú požiare kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom. Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným miestom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka. Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

- pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

- pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

- v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

- otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

- podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,

- jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,

- kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

- vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke,

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

- nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

- do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

- nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej nádoby z nehorľavého materiálu s uzatvárateľným vekom,

- akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

- dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

- nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou - mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu, alebo dokonca výbuchu, (na zrazenie teploty v komíne a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok)

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

- nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú vždy pripravení Vám v danej problematike odborne poradiť.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >