Koronavírus COVID-19

 11.03.2020

Uznesenie  zo zasadnutia krízového štábu obce Drahňov zo dňa 10.03.2020

č.01/2020

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, krízový štáb na svojom zasadnutí prijal nasledovné  opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto ochorenia:

  1. V termíne od 11.03.2020 až do odvolania je pozastavená prevádzka v miestnej materskej škole a základnej škole.

Nariaďuje sa dezinfekcia priestorov a zariadení v materskej škole, školskej jedálni a v základnej škole. 

  1. V termíne od 11.03.2020 až do odvolania sa prerušuje vykonávanie aktivačnej činnosti v obci. Uchádzači o zamestnanie odpracujú povinný počet hodín výkonu aktivačnej činnosti v náhradnom termíne.
  2. Od 11.03.2020 až do odvolania obecný úrad a kancelária terénnej pracovníčky bude fungovať v obmedzenom režime. Budú sa vykonávať len nevyhnutné administratívne úkony pre obyvateľov. Prosíme občanov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného úradu a kancelárie terénnej pracovníčky, snažili sa vybaviť nevyhnutnú agendu telefonicky, mailom.
  3. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020 vyzývame všetky fyzické osoby, fyzické osoby  - podnikateľov a právnické osoby, aby dodržiavali zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
  4. Informovanie zamestnancov obce, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke: http://www.uvzsr.sk/
  5. Odporúčame fyzickým a právnickým osobám, obchodným prevádzkam na území obce Drahňov, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu. Doporučujeme pravidelnú dezinfekciu priestorov a vydanie usmernenia svojím zamestnancom, aby zabránili zhromažďovaniu osôb a to limitovaním počtu osôb v prevádzkovom priestore.
  6. Vyzývame obyvateľov a návštevníkov obce Drahňov, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavcu a zdravotnému stavu svojho  najbližšieho okolia a zvážili svoju účasť v zariadeniach so zvýšeným až hromadným výskytom osôb.

 

Zoznam aktualít:

1 2 3 >