Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Národný projekt NP PRIM II " Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. " Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Vykonávanie upratovacích služieb (objekty obce). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Nájom na nehnuteľnosti (pozemky,stavby). Odb.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Obec Drahňov
1.00 €
Predmetom tejto zmluvy je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 záväzok organizátora realizovať činnosť menšie obecné služby pre obec Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní auditorských a poradenských služieb zo dňa 05. 09.2018 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
420.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Združená dodávka plynu pre obec Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Ladičová Mária
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Adela Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Nájomná zmluva bytového domu s nižším štandardom Odb.: Adela Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľa §54 ods.1 písm.a/ zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
17955.00 €
Nájomná zmluva bytového domu s nižším štandardom Odb.: Iveta Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Poskytnutie úveru. Zabezpečenie pohľadávky Banky z Úverovej zmluvy. Odb.: DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
10000.00 €
Poskytnutie úveru. Zabezpečenie pohľadávky Banky z Úverovej zmluvy. Odb.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
20000.00 €
NP PRIM (Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania deti z marginalizovaných rómskych komunít I. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Priebežné dodávanie tovaru "Vodoinštalačný a kúrenársky materiál" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MERATECH-SOLAR, s.r.o.
0.00 €
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Alena LAdičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Csilla Lenártová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Nájomná zmluva bytového domu s nižším štandardom Odb.: Alena LAdičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Nájomná zmluva bytového domu s nižším štandardom Odb.: Csilla Lenártová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Wüstenrot poisťovňa,
0.00 €
Predaj motorového vozidla Odb.: TVORÍME, s.r.o.
Dod.: Obec Drahňov
300.00 €
Plnenie zákazky "Vodoinštalatérske a kúrenárske práce" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Plutko Ladislav
0.00 €
Záväzok budúceho povinného z vecného bremena k časti dotknutých pozemkov - parcela KNC č. 363 a č. 379 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Drahňov
0.00 €
Záväzok budúceho povinného z vecného bremena k časti dotknutého pozemku - parcela KNC č. 124 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Valentín Hudák
0.00 €
Vydanie Platobnej karty Odb.: DRAHŇOV - služby, s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Vydanie Platobnej karty Odb.: TVORÍME, s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
Dod.: Obec Drahňov
7000.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na projekt: Vybudovanie spevnenej plochy pre budúce detské ihrisko, za účelom: Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Nadácia SPP
4000.00 €
Nájomná zmluva bytového domu s nižším štandardom Odb.: Anna Ladičová 70
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Anna Ladičová 70
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Ján Bodor 93
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Nájomná zmluva bytového domu s nižším štandardom Odb.: Ján Bodor 93
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Zoltán Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV Odb.: Iveta Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Nájomná zmluva bytového domu s nižším štandardom Odb.: Zoltán Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Predaj motorového vozidla Odb.: TVORÍME, s.r.o.
Dod.: Obec Drahňov
300.00 €
Poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5000.00 €
Dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže a wifi siete v Materskej škôlke v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DALNet s.r.o.
1962.42 €
Zhotovenie stavebných prác "Kaštieľ Drahňov, celková rekonštrukcia-rozšírenie prevádzkovej kapacity ZŠ (stavebné úpravy)" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
14330.64 €
Zmluva o pripojení Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
198.50 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu - veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi (VKK). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie prechodného ubytovania objednávateľovi v núdzi Odb.: Iveta Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Zmena Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Zakúpenie objektu - Budova obchodu a služieb so s.č.275 postavená na p.č.378 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
15000.00 €
Finančný príspevok pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v meste Prešov Odb.: Mesto Prešov
Dod.: Obec Drahňov
500.00 €
poskytnutie účelovo viazanej dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt: Kaštieľ Drahňov, celková rekonštrukcia - rozšírenie celkovej kapacity ZŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
192287.00 €
Oprava,údržba,nastavenie,dodávka plynových kotlov,plynových zariadení, náhradných dielov a príslušenstva Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JEŠO Robert
52.00 €
Zriadenie Elektronickej služby Business24 Odb.: DRAHŇOV - služby, s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Poskytnutie produktu Účtu Komunal Odb.: DRAHŇOV - služby, s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zriadenie Elektronickej služby Business24 Odb.: TVORÍME, s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Poskytnutie produktu Účtu Komunal Odb.: TVORÍME, s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre SZ chovateľov Michalovce Odb.: Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán na dosiahnutie cieľov Projektu, prostredníctvom poskytovania terénnej sociálnej práce, ako aj ďalších činností v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
3.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany Poskytovateľa ako poradného konzultanta vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že poradenské služby pri dohľade nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa neboli poskytnuté riadne. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Osobnyudaj. sk s.r.o
0.00 €
Poskytovanie a vykonávanie elektroinštalačných prác, OP a S EZ vo všetkých objektoch vo vlastníctve obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ELID, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o účteMÚ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
306000.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12957.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Ladič Jaroslav
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
4590.00 €
Projektová dokumentácia na stavbu "Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: patrikpanda s.r.o.
10800.00 €
Vybavenie kuchyne MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
37420.32 €
Zreštaurovanie historického nákresu a výroba jeho fotokópie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Radovan Blaho, reštaurátor
1900.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Balog Róbert
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodanie pracovného náradia Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
29256.67 €
Dodávanie- pracovná odev a obuv Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
18849.60 €
Dodávanie náhradných dielov na krovinorez STIHL a nové krovinorezy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
6558.68 €
Dokončovacie práce - Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
165476.10 €
Kúpa motorového vozidla Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.
38800.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu "Miestna občianska poriadková služba Drahňov" Odb.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Drahňov
299984.83 €
Vyprázdňovanie žúmp a čistenie žúmp vrátane likvidácie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
28781.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov - Plynofikácia bjektu MŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Jozef Chorcholič
4144.90 €
Vybudovanie oddychovej plochy - II. etapa (pre deti a dorast) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JANAT-TREND s.r.o.
14829.60 €
Podľa Čl. I predmetného dodatku. Odb.: Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Drahňov
733599.99 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na rekonštrukčné práce -vnútorná oprava reformovaného kostola Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Vinkulovanie peňažných prostriedkov pre ŠFRB Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
982.47 €
Odchyt , odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Zreštaurovanie historického nákresu a výroba jeho fotokópie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Radovan Blaho, reštaurátor
1260.00 €
Revitalizácia verejných priestranstiev s významom pre miestnú komunikáciu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Nadácia SPP
900.00 €
Vypracovanie dokumentácie CO a jej aktualizácia, konzultačná a poradenská činnosť, účasť na kontrolách, plnenie úloh na úseku CO Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
100.00 €
Dodatok č.4 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Revitalizácia objektu obecného úradu". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Nadácia SPP
6000.00 €
Poistenie MŠ, k.ú. Drahňov, s.č. 170 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Wüstenrot poisťovňa,
962.28 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( NB č. 7) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( NB č. 6) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( NB č. 5) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( NB č. 4) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( NB č. 3) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( NB č. 2) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( NB č. 1) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Komunitné centrum Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
191126.74 €
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Poskytnutie produktu Účet Komunál v kombinácií iných Bankových produktov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovesnká sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Kvalifikovaný certifikát pre elektonickú pečať Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
58.50 €
Mandátny certifikát Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Mandátny certifikát Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Zhotovenie diela "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov - Zariadenie exteriériového ihriska". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Baribal s.r.o.
7531.20 €
Nábytok do MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
35999.99 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Ladič Elemír
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Vybavenie kuchyne Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUROGASTROP, s.r.o.
10900.00 €
Zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie nájomného charakteru k 7 b.j. - blok "A1", NŠ Drahňov. Odb.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Podpora vyporiadania pozemkov v marginalizovaných komunitách Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému za účelom zabezpečenia budovy OcÚ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DALNet s.r.o.
2869.93 €
Doplnenie článku IV. o bod 4.10 podľa Článku II. dodatku. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TEKTONIKA s.r.o.
407.50 €
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie, úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Zmena Článku IV. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CASON CONSULTING a.s.
0.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
50.00 €
Poskytovanie audítorských a poradenských služieb. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
1320.00 €
Dodatok k náj.zlmuve č.2 uzavre.dňa13.09.2016 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre SZ chovateľov Sliepkovce Odb.: Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
Dod.: Obec Drahňov
100.00 €
Zmluva o dodávke pitnej vody Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Dodanie a inštalácia zabezpečovacieho a tiesňového systému. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DALNet s.r.o.
2915.52 €
Predaj nehnuteľ. zo strany obce Odb.: Kamila Šamudovská
Dod.: Obec Drahňov
24.63 €
Vypracovanie PD - Modernizácia VO Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Peter LONC
1500.00 €
Distribúcia pitnej vody pre obec Drahňov - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 kusov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB. Predmet záložného práva podľa Článku I. záložnej zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
92573.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre Reformovanú kresťanskú cirkev, farnosť Drahňov 216 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Poskytnutie dotácie na účel obstarania nájomných bytov. BD 7 b.j. - blok A1, súp. č. 302, NŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
166170.00 €
Zakúpenie nehnuteľnosti Ekoloservis Drahňov 167 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
129000.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre ZŠ Budkovce na záujmovú činnosť Odb.: Základná škola Júlie Bilčíkovej
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému Odb.: Obec Drahňov
Dod.: DALNet s.r.o.
2915.52 €
Poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu a nákup nábytku Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na obstaranie nájomného bytu kúpou. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
71210.00 €
Zmena počtu vyvážaných nádob. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Úprava vzájomných vzťahov a povinností pri realizácii aktivít NP PVP MRK - vysporiadanie pozemkov v MRK Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
finančný príspevok na realizáciu projektu "Realizácia oddychovej plochy" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8000.00 €
Úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Osobnyudaj. sk s.r.o
46.80 €
Dodatok k nájomnej zmluve č.1 uzavr. dňa 29.11.2017 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
1225.86 €
Žiadosť o Dotáciu poskytovqanú Enviromentálnym fondom v oblasti - J. ELEKTROMOBILITA Odb.: Obec Drahňov
Dod.: LAUREOLA SK, s.r.o.
990.00 €
Podľa špecifikácie v bode 2. Predmet dodatku. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Združenie dodávky elektriny č. 5100307682S/2018 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie do distrubučnej sústavy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Vodoinštalatérske a kúrenárske práce. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Plutko Ladislav
14940.00 €
Podľa špecifikácie v Článku I, Predmet dodatku. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
2100.00 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku vlastníka - verejného vodovodu - rozvodné potrubie - RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 kusov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
480.00 €
Kúpa nehnuteľnosti: Nájomné bytové domy s nižším štandardom - 7BJ, Blok A1, s.č. 302, k.ú. Drahňov, parc. reg. "C" č. 249/6. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CASON CONSULTING a.s.
237399.20 €
Prenájom pozemku parc. C-KN č. 249/1, k.ú. Drahňov. Odb.: CASON CONSULTING a.s.
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
Ukončenie platnosti Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 06.03.2014. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CASON CONSULTING a.s.
0.00 €
Vyhotovenie žiadosti o dotáciu na MF SR. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: OZ - Nová šanca v Mezibodroží
500.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na nákup CT prístroja Odb.: Obec Drahňov
Dod.: OZ - Nová šanca v Mezibodroží
500.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa - nájomné bytové domy, 7BJ, blok A1., Odb.: CASON CONSULTING a.s.
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV (nájomné bytové domy-7BJ-blok A1, parc. č. 249/1). Odb.: CASON CONSULTING a.s.
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
"Výmena okien a dverí" (kaštieľ-ZŠ) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.
107929.80 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
10845.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Karolína Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Rudolf Bodor
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Ida Ladičová - Potraviny
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Ladičová Irma
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
5400.00 €
Ukončenie právneho vzťahu založeného Zmluvou o dielo zo dňa 26.10.2017. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
0.00 €
Komunitné centrum Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
166927.46 €
Podľa špecifikácie v Čl. I. Predmet Dodatku. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
733599.99 €
Dodatok k náj. zmluve č.1 uzavr.13.09.2016 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
1471.23 €
Nájomná zmluva Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
919.40 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Finančný príspevok na usporiadanie oblastnej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
"Rekoštrukcia ČS "0" Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
6000.00 €
Rekonštrukcia ČS "0" Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
38883.23 €
Finančný príspevok na usporiadanie jubiléjneho 10.ročníka miestnej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
Realizácia rekonštrukcie -vnútorné stavebné úpravy interiéru kaplnky. Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
Dod.: Obec Drahňov
7000.00 €
Zmluva o vytvorení diela uzatvorená dňa 27.01.1017 sa dopĺňa o nový bod 14.10 v článku XIV. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
0.00 €
K Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 09.01.2017, zmena bodu 8.9 v článku VIII., dopĺňa sa o bod 8.15 článok VIII. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JUDr. Zuzana Husárová
0.00 €
Doplnenie ZoD o body 14.7 a 14.8 do článku XIV. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
0.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
80.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
580.00 €
Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
718639.10 €
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
117402.10 €
Predaj pozemku C-KN č. 338/8,č. 338/7, č. 340/2 Odb.: Štefan Nagy
Dod.: Obec Drahňov
1466.85 €
Predmeto, dohody je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
7057.32 €
Stavebné úpravy objektu s č.167 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: LENOL SK s.r.o.
48796.56 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: GVP spol. s. r. o. Humenné
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č. 1-2017 o odvádzaní splaškových odpadových vôd obecnou kanalizáciou Odb.: GVP spol. s. r. o. Humenné
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb v daňovej exekúcii, pri výkone daňovej kontroly, pri vybavovaní opravných prostriedkov podávaných daňovými subjektami v daňovom konaní a daňovej kontrole, vrátane prípravy rozhodnutí a opatrení obce ako správkyne dane v týchto konaniach. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
0.00 €
Predaj pozemku E-KN parc. č. 5239 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Szerbin Alexander rod. Szerbin
3785.10 €
Predaj pozemku E-KN parc. č. 5239 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Szerbin Alexander rod. Szerbin
3.79 €
Zabezpečenie, úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
9950.40 €
Poskytovanie služby vo zovlenom programe. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena sídla mandatára, zmena a dopln. Čl. VI, ods. 12. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
0.00 €
Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci - Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie a vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Dodávka el. energie / OČS. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodávka el. energie / objekt s.č. 167. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Zoltán Ladič ´53
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Vykonávanie stavebného dozoru nad zhotovením stavby "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TEKTONIKA s.r.o.
4890.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Jozef Lénart
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Alica Fényešová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Miroslav Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Malvína Baloghová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Baloghová Anděla
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Viktor Balogh
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Bartolomej Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Mária Lázarová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Michal Lénart
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Úročenie - v prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 (slovom nula.) Obec zaplatí raz ročne do 31.01. poplatok za monitoring zmluvných podmienok za prislušný kalendárny rok vo výške 0,10% zo zostatku istiny úveru Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru bankou za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predfinancovanie, spolufinancovanie a refundácia oprávnených nákladov investičného projektu " Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
733599.99 €
Užívanie technicko-prevádzkových celkov podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Hydromeliorácie, štátny podnik
10.00 €
Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb v oblasti informačných technológií a vzdelávania v zmysle zákona 305/2013 Z. z. a podľa špecifikácie uvedenej v zmluve. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SMILES SK s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF pri implementácii projektových aktivít Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov Kód projektu v ITMS2014+ : 312061C352 Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko, Košický kraj, okres Michalovce, obec Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
733599.99 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Dušan Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Terézia Balogová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Mária Ladičová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Zoltán Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Richard Ladič
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Ján Balogh
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Ján Szálka
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Terézia Šimonová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Július Bodor
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Terézia Bodorová
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Gejza Balog
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Stavebný dozor nad zhotovením stavby "Komunitné centrum Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
1450.00 €
Distribúcia pitnej vody pre Obec Drahňov - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 ks. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Prevádzkovanie verejného vodovodu - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 ks v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
400.00 €
Projektová dokumentácia "Komunitné centrum Drahňov" (stavba). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
2800.00 €
Komplexné poradenské služby pri VO. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
5400.00 €
Kompletná realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JUDr. Zuzana Husárová
450.00 €
Realizácia vodovodnej prípojky, montáž vodomernej zostavy (rozvodné potrubie RAD 5). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Zakúpenie Komunálneho posypového rozmetadla zn. Pronar, typ: PS 250M 1 kus Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AT AGROTYP, s.r.o.
1820.40 €
Za nájom nebytových priestorov pre elokované pracovisko SOŠT Košice Odb.: Stredná odborná škola technická, príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja
Dod.: Obec Drahňov
600.00 €
V prípade zastupovania obce odvokátkou v právnych veciach osobitne Významných pre obec, môže obec Drahňov rozhodnúť o poskytnutí jednorázovej osobitnej odmene za poskytovanie právnych služieb advokátkou Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
0.00 €
Poskytnutie služby webového geografického informačného systému spoločnosti Geodeticca Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
29.00 €
Oprava, údržba a servis motorových vozidiel a príslušenstva. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Milan Kister MK Servis
5998.80 €
Prenájom nebytových priestorov potrebných pre realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v MŠ Drahňov Odb.: Súkromná základná umelecká škola Vojčice
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
Prenájom nebytových priestorov potrebných pre realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ Odb.: Súkromná základná umelecká škola Vojčice
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
Dod.: Obec Drahňov
50.00 €
Bleskozvod / ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
12192.26 €
Oprava a údržba elektrických zariadení Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
3420.89 €
Realizácia vjazdov - termín realizácie najneskôr do 30.04.2017. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
0.00 €
Vývoz a likvidácia odpadových vôd vrátane dopravy, frézovanie kanalizácie,čistenie kanalizácie krtkom, čistenie a montáž revíznych a kanalizačných šácht a monitorovanie kanalizácie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
0.00 €
Vykonávanie elektroinštalačných prác, odborných prehliadok, kontroly, opravy, údržby a revízie elektrických zariadení. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
15.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
100.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
200.00 €
Prenájom nehnuteľností LV 514, par.č.C-KN 78/1, par.č.C-KN 79/1 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Vybavenie kuchyne školskej jedálne v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
5868.00 €
Realizácia vjazdov v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
63015.66 €
Úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV", od km 0,638 - km 0,946. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
63024.97 €
Poskytnutie finančného príspevku na obnovu veže reformovaného kostola Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
Dod.: Obec Drahňov
7000.00 €
Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Hvizdošová Janka rod. Hančáková
1333.33 €
Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Šimoničová Eva rod. Sisáková
1333.34 €
Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov - E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mičúchová Maria rod. Sisaková
1333.33 €
Oprava nevyužitých priestorov v ZŠ - vytvorenie nových tried. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.
82716.60 €
Balik 1P doba viazanosti 24 mesiacov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy v článku III. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SKAYA s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu - odberné miesto Drahňov 58. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy - odberné miesto: Drahňov 58. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SKAYA s.r.o.
14700.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Environmentálny fond
200000.00 €
Riadenie projektu - externé - Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: K.R.E., s.r.o.
10500.00 €
Úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby "Drahňov-Splašková kanalizácia a ČOV". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Environmentálneho fondu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Konverzia ceny na Euro a indexácia. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
210526.32 €
Zabezpečenie realizácie VO pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
2650.00 €
Dočasné užívanie priestorov ZŠ na pedagogickú výučbu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Súkromná základná umelecká škola
50.00 €
Dočasné užívanie priestorov MŠ na pedagogickú výučbu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Súkromná základná umelecká škola
50.00 €
WinCITY Registratúra (aktualizácia, liencia, systémová podpora). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Program: WinCITY Registratúra pre jednu pracovnú stanicu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
1.20 €
Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Webex media, s.r.o.
450.00 €
Uzatvorenie "Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov" s organizáciou zodpovednosti výrobkov (OZV). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Komplexné poradenské služby pri VO. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
4950.00 €
Stavebné opravy objektu s.č.167 - sociálne a prevádzkové priestory - I. etapa Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUROTREND SK s.r.o.
35242.44 €
"MŠ Drahňov - výmena okien, dverí a oprava schodísk" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ján Vaľo JaVa
0.00 €
Kamerový systém v ZŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SYTELI, s.r.o.
5749.62 €
Odkúpenie nehnuteľností (LV č. 29). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Ďurková Ida, rod. Kočišová
13000.00 €
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov PJ č. 211 840 Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
0.00 €
Projekt " Naša škola pre všetkých " Zmena značky a vylepšenie technických parametrov procesora- stolový počítač na Lenovo ThinkCentreE73 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICRODAT, s.r.o
0.00 €
Licenčná zmluva č.1 na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Pavol Halanda
60.00 €
Poskytnutie odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej praxe študentov bezodplatne. Odb.: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Zmena: Zoznam príloh zo dňa 20.10.2015 (z dôv.napoj.objektu so s.č. 167). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
"Drahňov - splašková kanalizácia a ČOV": Zmena termínu realizácie stavby (12/2020), cena predmetu zmluvy (prepočet z SK na Eur). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Kanalizačná prípojka Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Výmena rozvádzačov NN - ZŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
4149.36 €
Poistenie majetku (MŠ). Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Wüstenrot poisťovňa,
77.23 €
Školské ovocie v rámci projektu EU Základná škola Odb.: Obec Drahňov
Dod.: A.O.D.TRADE s.r.o.
700.00 €
Školské ovocie v rámci projektu EU Materská škola Odb.: Obec Drahňov
Dod.: A.O.D.TRADE s.r.o.
150.00 €
Školský nábytok zakúpenie pre ZŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Interiéry Riljak, s.r.o.
3299.00 €
Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Kanalizačná prípojka Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Vodovodná prípojka Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov využívané na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Stredná odborná škola technická, príspevková organizácia KSK
484.29 €
Oprava a údržba dispozičných vozidiel obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AUTOFLASH s.r.o.
19900.00 €
Realizácia vodovodnej prípojky, montáž meradla, montáž vodomernej zostavy / ojekt č. 167 /. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
"MŠ Drahňov - výmena okien, dverí a oprava schodísk" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ján Vaľo JaVa
35382.89 €
Kanalizačná prípojka Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
12510.65 €
Vodovodná prípojka / Drahňov 167. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
35514.70 €
Poskytnutie služby webového geografického informačného systému. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
149.00 €
Veľkokapacitný kontajner. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: UNIKOV NITRA, s.r.o.
5080.00 €
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Nájomné za užívanie predmetu nájmu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
590.27 €
Vytvorenie diela "Mramorový reliéf s portrétom Gábora Lónyayho". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ferenc Gyorgy
3000.00 €
Dodanie tovaru Farby - Laky" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Latorica Katarína Majorošová
2717.82 €
Poskytnutie finančného príspevku pre Reformovanú kresťanskú cirkev, farnosť Drahňov Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Poskytnutie finančného príspevku pre Gréckokatolicku cirkev Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Zhotovenie diela "Realizácia vjazdov v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
33227.02 €
Nákup a dodanie tovaru "Zberné nádoby na komunálny odpad". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FEREX, s.r.o.
5940.00 €
Pravidelne ročne poskytovanie služby aktualizácie a spracovanie dát do programu WinCITY katasster Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
36.00 €
Kancelárska technika, spotrebný materiál pre tlačiarne a servis výpočtovej techniky. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
5769.24 €
Priebežné dodávaniu tovaru "Vodoinštalačný a kúrenársky materiál". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MERATECH-SOLAR, s.r.o.
3452.39 €
Oprava nevyužitých priestorov v ZŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
35216.50 €
Dodávka tovaru - Stavebný materiál. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Bölöni, s.r.o.
14422.32 €
Národny projekt terénna sociálna práca Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
Marketingové plnenie v rozsahu zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
900.00 €
Zmena dátumu v § 6 "Práva a povinnosti ZŠ / 30.06.2015. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Zmena doby dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie / Výstavba chodníkov - Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Rešpektovanie všobec.záv.právnych predpisov SR ako aj Európskeho spoločenstva, ktorými je SR viazaná - podľa uvedenia v dodatku. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Zmena termínu dodania diela. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
0.00 €
Výkon činností pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Peter Szakszon AGOLO
1.00 €
Dodávka kancelárskych a školských potrieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PAPIER LECHMAN s. r. o.
19980.00 €
Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PAPIER LECHMAN s. r. o.
15800.00 €
Dodávka - pracovné odevy a obuv Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZVAREX Slovakia, spol. s r.o.
8000.00 €
Dodávka na Záhradnú techniku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZVAREX Slovakia, spol. s r.o.
13700.00 €
Dodávka PRACOVNÉHO NÁRADIA Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Juhászová Natália
19960.00 €
Zmena doby nájmu, najdlhšie do 31.12.2020. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Predmetom nájmu je časť parcely registra "C" KN č. 615 v k.ú. Drahňov o ploche cca 300,78 m2 / k stavbe "Výstavba chodníkov - Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
1.00 €
Úprava práv a povinností správcu a stavebníka / stavba "Výstavba chodníkov - Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Finančný príspevok na usporiadanie Mikulašského večierka Odb.: GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM
Dod.: Obec Drahňov
100.00 €
Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva /Projekt: "Naša škola pre všetkých", číslo projektu SI01001. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MICRODAT, s.r.o.
18241.40 €
Zhotovenie diela "Drahňov - Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0, súpisné číslo 1, číslo parc. 372" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUROTREND SK s.r.o.
35748.42 €
Výstavba chodníkov - Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
35377.10 €
Dopravné značenie a priľahlé spevnené plochy - Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
34601.72 €
Poskytnutie projektového grantu za účelom realizácie projektu "Naša škola pre všetkých". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
34620.00 €
Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia v školskom roku 2014/2015 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: A.O.D.TRADE s.r.o.
0.00 €
Výška a splatnosť nájomného, iné platby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
590.27 €
Oprava vnútorných omietok, hygienická maľba a olejový náter priestorov ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Július Kun, Maľby-nátery
5835.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu elektrického vedenia v budove Farského úradu v Drahňove Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Poskytnutie služby - Údržbárske práce (vodoinštalačné a kúrenárske) v objektoch obce. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Plutko Ladislav
19648.00 €
Drahňov kaštieľ - oprava nevyužitých priestorov a ich využitie pre vytvorenie nových tried pre ZŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BUKÓ-firma, s.r.o.
35394.38 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre gréckokatolícku cirkev, farnosť Čičarovce Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
Dod.: Obec Drahňov
3500.00 €
Stavebné opravy interiéru a pridružených priestorov kuchyne a sociálnych priestorov jedálne v MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ján Vaľo JaVa
35390.26 €
Geodetické práce. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: GLOBEL s.r.o.
19650.00 €
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
4390.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom "Výstavba chodníkov - Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: patrikpanda s.r.o.
3000.00 €
Zmena identifikačných údajov prijímateľa. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerststvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie dotácie na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva jednorázovo na podporu realizácie projektu s názvom "Drahňov - Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0, súpisné číslo 1, číslo parc. 372. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerststvo kultúry Slovenskej republiky
15000.00 €
Prekládka pracoviska kamerového systému. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: PORVAZ s.r.o.
22794.00 €
Vykonávanie servisu kamerového systému. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SYTELI, s.r.o.
11904.00 €
Stavebné opravy exteriéru a interiéru vstupných priestorov administratívnej budovy, súp. č. 167. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
35413.08 €
Prevod nehnuteľnosti - CKN č. 480/2, 467 m2 Odb.: Vasil Emil rod. Vasil a Vasilová Jolana rod. Kuzmová
Dod.: Obec Drahňov
1.00 €
Prevod nehnuteľnosti - CKN č. 480/2, 467 m2 Odb.: Vasil Emil rod. Vasil a Vasilová Jolana rod. Kuzmová
Dod.: Obec Drahňov
1.00 €
Zmena pôvodného programu služieb, t.č. 902913942 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena pôvodného programu služieb, t.č. 902913940 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie kateringu pre stretnutie dôchodcov v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
2000.00 €
Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania záujmového územia pre spracovanie PD "Výstavba chodníkov - Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Milan Uhorščák
1550.00 €
Stavebný dozor stavby "Drahňov - dom smútku / novostavba" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Turovský Cyril
5580.00 €
Vypracovanie "Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Drahňov na roky 2014-2020". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Gemini Group s.r.o.
2160.00 €
Deratizácia intravilánu obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
2364.00 €
Zhotovenie diela - stavby "Drahňov - Dom smútku / novostavba" Odb.: Obec Drahňov
Dod.: NOVICOM s.r.o.
306664.84 €
Poskytovanie služieb - Vyprázdňovanie žúmp a čistenie žúmp vrátane likvidácie, vývoz odpadových vôd vrátane dopravy, frézovanie kanalizácie, čistenie kanalizácie krtkom, čistenie a montáž revíznych šacht a monitorovanie kanalizácie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
0.00 €
Rozšírenie elektrickej prípojky objektu MŠ a ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
7426.30 €
Zmena ročného aktualizačného poplatku od roku 2014 vrátane. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
132.00 €
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Drahňov na roky 2011-2015. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AS EKO s.r.o.
390.00 €
Poistenie majetku. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Wüstenrot poisťovňa,
36.03 €
Prevod vlastníctva k nájomnému bytovému domu s NŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CASON CONSULTING a.s.
970000.00 €
Prenájom parc. KN-C č. 249/1, k.ú. Drahňov za účelom výstavby nájomného bytového domu s NŠ. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: CASON CONSULTING a.s.
50.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie el. prípojky objektu ZŠ a MŠ v Drahňove. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
450.00 €
Stavebné opravy exteriéru a interiéru objektu ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUROTREND SK s.r.o.
34761.48 €
Pravidelná dodávka mrazených a chladených výrobkov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
Pravidelná dodávka mlieka a mliečných výrobkov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
Pravidelná dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
Pravidelná dodávka trvanlivých potravín Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
Pravidelná dodávka pekárenských výrobkov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
Dodávka elektriny, ČOM: 155749, trafostanica. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TIP TOP Doryová Erika
27000.00 €
Poskytovanie komplexných služieb pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru, na poskytovanie služieb, na uskutočňovanie stavieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
9900.00 €
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskoršieho Dodatku č. 1. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
Dodatok č.2 k Zmluve č. 9/2012 t o nájme nebytových priestorov prevádzkovej jednotky č. 211 840 Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
590.27 €
Národný projekt terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Vývoz nebezpečných odpadov v zmysle platnej legislatívy. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
25.00 €
Zabezpečenie a výkon stavebného dozoru na stavbu "Stavebná úprava chodníkov v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
2184.00 €
Opravy miestnej komunikácie v obci Drahňov / výtlky/ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
607.10 €
prevod - zmena v osobe účastníka Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia do DS /trafostanica/. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Výstavba autobusových zastávok Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
23958.38 €
predaj nehnuteľnosti pozemok - druh záhrada o výmere 107 m2 parc.č.369/2 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
Dod.: Obec Drahňov
1.00 €
Dodanie traktora s príslušenstvom Odb.: Obec Drahňov
Dod.: AGROKOM - PLUS, spol.s r. o.
104728.00 €
aktivácia služieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.98 €
Nokia 301, SIM karta, 903995235 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
aktivácia služieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
Nokia 301, SIM karta, 903283275 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
aktivácia služieb Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
Nokia 301, SIM karta, 903995388 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Zmena termínu ukončenia diela do 30.03.2014. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP z programu "Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurotech Group, s.r.o.
200.00 €
Prevod stožiarovej terafostanice 22/0, 4 KV, s transformátorom typu: KOÚM 325/20 Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
0.00 €
Úprava lehoty plnenia a ceny. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
777703.20 €
Prevod nehnuteľnosti. Odb.: Ladislav Berta
Dod.: Obec Drahňov
1.00 €
Stavebné úpravy chodníkov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
34782.19 €
Prevod nehnuteľnosti 258 m2 ostatné plochy Odb.: Horváth František rod.Horváth
Dod.: Obec Drahňov
1.00 €
Zber objemného a stavebného odpadu. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
75.00 €
Vybavenie nových priestorov základnej školy školským nábytkom Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Štefan Ščerba - ŠČERBA
17980.18 €
Oprava a rozpis údajov týkajúcich sa stavieb zapísaných na LV č. 511. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
0.00 €
Oprava interiéru kuchyne a jedálne MŠ Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BUKÓ-firma, s.r.o.
35830.80 €
Pozemok par.č.369/2 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
Dod.: Obec Drahňov
0.00 €
Vypracovanie PD - Riešenie odvodňovacích kanálov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
9810.00 €
Základná škola - vytvorenie nových priestorov predeľovacími priečkami Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
23746.22 €
Vykonanie auditu v rozsahu ustanovení zákona č. 431/2002 o účtovníctve a zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
1000.00 €
Kúpa nehnuteľného a hnuteľného majetku Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
415000.00 €
Stavebný dozor pre stavbu "Úprava vjazdov do dvorov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
1540.00 €
Stavebný dozor pre stavbu "Oprava priepustov pred rodinnými domami v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
1450.00 €
Dodávka a montáž rozvádzača kompenzácie účinníka na ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
4414.80 €
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 20 01 08 v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
10.00 €
Úprava vjazdov do dvorov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
23766.82 €
Kamerový systém v objekte Základnej školy v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SYTELI, s.r.o.
11820.12 €
Zber jedlých olejov a tukov kat. číslo 20 01 25 v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie kateringu pre stretnutie dôchodcov v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
1800.00 €
Prepadové potrubia - kanalizácia Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
2391.01 €
Predmetom nájmu je časť parcely C-KN č. 615 - rozsah ochranného pásma kanalizácie. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Košický samosprávny kraj, Správa ciest KSK
1.00 €
Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu programov Win CITY Evidencia obyvateľova Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Opatrenia na ochranu pred povodňami Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca Michalovce
0.00 €
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Rozšírenie a modernizácia priestorov školskej jedálne (nábytok) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK
3794.00 €
Rozšírenie a modernizácia priestorov školskej jedálne (gastrozariadenie) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EUROGASTROP, s.r.o.
7310.51 €
Oprava, údržba, nastavenie verejného osvetlenia, elektrických zariadení, náhradných dielov a príslušenstva obce Drahňov. Montáž, demontáž, oprava údržba vianočného osvetlenia, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
9800.00 €
Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
3000.00 €
Povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Priebežna aktualizácia programov Win CITY Miestne dane, kataster Odb.: Obec Drahňov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
145.00 €
Obnova NKP v obci Drahňov - Kaplnka pohrebná, č. ÚZPF 20/0 - Výmena existujúcich okien a dverí. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
2915.00 €
Oprava priepustov pred rodinnými domami v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
19549.17 €
Dodávka potravín Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Monika IŠTENEŠOVÁ
9000.00 €
Poskytovanie služby - Práca s fekálnym vozidlom , prečistenie kanalizácie, čistenie montáž revíznych šiacht, monitorovanie kanalizácie, čistenie žúmp Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
9849.00 €
Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd - ČOV Drahňov.. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: EKOLAB, s.r.o.
1444.44 €
Oprava dverí a okien objektov v majetku obce. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Novplast, s.r.o.
835.71 €
Deratizácia intravilánu obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
0.00 €
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaí právnych služieb a odmene za právne služby Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
1500.00 €
Oprava,údržba, nastavenie, dodávka plynových kotlov, plynových zariadení, náhradných dielov a príslušenstva, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plyn.zariadení kotlov a náhradných dielov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: JEŠO Robert
10000.00 €
Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2,, ktkorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
Inzercia Zlaté stránky Odb.: Obec Drahňov
Dod.: MEDIATEL, spol. s r.o.
144.00 €
Pasívne optické rozvody pre internetizáciu obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SYTELI, s.r.o.
34044.00 €
Prenájom budovy súp.č. 275. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
1.00 €
Zriadenie vecného bremena na parc. C-KN 615, k.ú. Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Košický samosprávny kraj
860.00 €
Rušenie zmluvného záväzku na základe dohody. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Rozšírenie rozsahu prác a dodávok. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: SYTELI, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD pre stav.povolenie: Zmena využitia stavby - rodinný dom súpisné číslo 155 na administratívne účely Odb.: Obec Drahňov
Dod.: BOSKOV s.r.o.
4700.00 €
Oprava a údržba dispozičných vozidiel obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Milan Kister MK Servis
4000.00 €
Zmeny a doplnky ZoD č. 4907.206000VVA po vzájomnej dohde. Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
0.00 €
Dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Eurovia SK, a.s.
783238.86 €
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena (Drahňov-Splašková kanalizácia a ČOV) Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Ing. Igor Bajužík
600.00 €
Oprava nútorných omietok, hygienická maľba a olejový náter priestorov v majetku obce Odb.: Obec Drahňov
Dod.: Július Kun, Maľby-nátery
9897.82 €
Zabezpečenie kateringu pre kultúrnu akciu "Stretnutie dôchodcov" Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
1800.00 €
Servis kopírovacieho stroja a dodávka spotrebného materiálu Odb.: Obec Drahňov
Dod.: IKARO s.r.o.
6850.32 €
456456 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
66.00 
Zmena sídla a štatutára mandatára (výkon ext.manažmentu pre projekt "Regenarácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Zmena sadzby DPH. Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
26210.40 
Zmena sídla,štatutára mandanta a sadzby DPH (ext.manažment pre projekt "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov") Dod.: ENICCO, a.s.
262010.40 

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa