Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  Zmluvy


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  Doplnenie článku IV. o bod 4.10 podľa Článku II. dodatku. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TEKTONIKA s.r.o.
  407.50 €
  Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  0.00 €
  Zabezpečenie, úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  0.00 €
  Zmena Článku IV. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: CASON CONSULTING a.s.
  0.00 €
  Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
  50.00 €
  Poskytovanie audítorských a poradenských služieb. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
  1320.00 €
  Dodatok k náj.zlmuve č.2 uzavre.dňa13.09.2016 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  0.00 €
  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre SZ chovateľov Sliepkovce Odb.: Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
  Dod.: Obec Drahňov
  100.00 €
  Zmluva o dodávke pitnej vody Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  Dodanie a inštalácia zabezpečovacieho a tiesňového systému. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: DALNet s.r.o.
  2915.52 €
  Predaj nehnuteľ. zo strany obce Odb.: Kamila Šamudovská
  Dod.: Obec Drahňov
  24.63 €
  Vypracovanie PD - Modernizácia VO Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Peter LONC
  1500.00 €
  Distribúcia pitnej vody pre obec Drahňov - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 kusov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB. Predmet záložného práva podľa Článku I. záložnej zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
  92573.00 €
  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre Reformovanú kresťanskú cirkev, farnosť Drahňov 216 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
  Dod.: Obec Drahňov
  3500.00 €
  Poskytnutie dotácie na účel obstarania nájomných bytov. BD 7 b.j. - blok A1, súp. č. 302, NŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  166170.00 €
  Zakúpenie nehnuteľnosti Ekoloservis Drahňov 167 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
  129000.00 €
  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre ZŠ Budkovce na záujmovú činnosť Odb.: Základná škola Júlie Bilčíkovej
  Dod.: Obec Drahňov
  50.00 €
  Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: DALNet s.r.o.
  2915.52 €
  Poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu a nákup nábytku Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
  Dod.: Obec Drahňov
  3500.00 €
  Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na obstaranie nájomného bytu kúpou. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
  71210.00 €
  Zmena počtu vyvážaných nádob. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: FURA s.r.o.
  0.00 €
  Úprava vzájomných vzťahov a povinností pri realizácii aktivít NP PVP MRK - vysporiadanie pozemkov v MRK Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  0.00 €
  finančný príspevok na realizáciu projektu "Realizácia oddychovej plochy" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  8000.00 €
  Úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Osobnyudaj. sk s.r.o
  46.80 €
  Dodatok k nájomnej zmluve č.1 uzavr. dňa 29.11.2017 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  1225.86 €
  Žiadosť o Dotáciu poskytovqanú Enviromentálnym fondom v oblasti - J. ELEKTROMOBILITA Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: LAUREOLA SK, s.r.o.
  990.00 €
  Podľa špecifikácie v bode 2. Predmet dodatku. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Natur - Pack, a.s.
  0.00 €
  Združenie dodávky elektriny č. 5100307682S/2018 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
  0.00 €
  Pripojenie do distrubučnej sústavy Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
  0.00 €
  Vodoinštalatérske a kúrenárske práce. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Plutko Ladislav
  14940.00 €
  Podľa špecifikácie v Článku I, Predmet dodatku. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
  2100.00 €
  Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku vlastníka - verejného vodovodu - rozvodné potrubie - RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 kusov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  480.00 €
  Kúpa nehnuteľnosti: Nájomné bytové domy s nižším štandardom - 7BJ, Blok A1, s.č. 302, k.ú. Drahňov, parc. reg. "C" č. 249/6. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: CASON CONSULTING a.s.
  237399.20 €
  Prenájom pozemku parc. C-KN č. 249/1, k.ú. Drahňov. Odb.: CASON CONSULTING a.s.
  Dod.: Obec Drahňov
  50.00 €
  Ukončenie platnosti Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 06.03.2014. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: CASON CONSULTING a.s.
  0.00 €
  Vyhotovenie žiadosti o dotáciu na MF SR. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: OZ - Nová šanca v Mezibodroží
  500.00 €
  Poskytnutie finančného príspevku na nákup CT prístroja Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: OZ - Nová šanca v Mezibodroží
  500.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa - nájomné bytové domy, 7BJ, blok A1., Odb.: CASON CONSULTING a.s.
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV (nájomné bytové domy-7BJ-blok A1, parc. č. 249/1). Odb.: CASON CONSULTING a.s.
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  "Výmena okien a dverí" (kaštieľ-ZŠ) Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.
  107929.80 €
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
  10845.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Karolína Ladičová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Rudolf Bodor
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Ida Ladičová - Potraviny
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Ladičová Irma
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
  5400.00 €
  Ukončenie právneho vzťahu založeného Zmluvou o dielo zo dňa 26.10.2017. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
  0.00 €
  Komunitné centrum Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
  166927.46 €
  Podľa špecifikácie v Čl. I. Predmet Dodatku. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  733599.99 €
  Dodatok k náj. zmluve č.1 uzavr.13.09.2016 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  1471.23 €
  Nájomná zmluva Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  919.40 €
  Dodatok č.1 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Finančný príspevok na usporiadanie oblastnej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
  Dod.: Obec Drahňov
  50.00 €
  "Rekoštrukcia ČS "0" Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  6000.00 €
  Rekonštrukcia ČS "0" Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  38883.23 €
  Finančný príspevok na usporiadanie jubiléjneho 10.ročníka miestnej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov
  Dod.: Obec Drahňov
  50.00 €
  Realizácia rekonštrukcie -vnútorné stavebné úpravy interiéru kaplnky. Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
  Dod.: Obec Drahňov
  7000.00 €
  Zmluva o vytvorení diela uzatvorená dňa 27.01.1017 sa dopĺňa o nový bod 14.10 v článku XIV. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
  0.00 €
  K Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 09.01.2017, zmena bodu 8.9 v článku VIII., dopĺňa sa o bod 8.15 článok VIII. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: JUDr. Zuzana Husárová
  0.00 €
  Doplnenie ZoD o body 14.7 a 14.8 do článku XIV. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
  0.00 €
  Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
  80.00 €
  Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
  580.00 €
  Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: PYROMETAL, s.r.o.
  718639.10 €
  Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
  0.00 €
  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  117402.10 €
  Predaj pozemku C-KN č. 338/8,č. 338/7, č. 340/2 Odb.: Štefan Nagy
  Dod.: Obec Drahňov
  1466.85 €
  Predmeto, dohody je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
  7057.32 €
  Stavebné úpravy objektu s č.167 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: LENOL SK s.r.o.
  48796.56 €
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: GVP spol. s. r. o. Humenné
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Zmluva č. 1-2017 o odvádzaní splaškových odpadových vôd obecnou kanalizáciou Odb.: GVP spol. s. r. o. Humenné
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Poskytovanie právnych služieb v daňovej exekúcii, pri výkone daňovej kontroly, pri vybavovaní opravných prostriedkov podávaných daňovými subjektami v daňovom konaní a daňovej kontrole, vrátane prípravy rozhodnutí a opatrení obce ako správkyne dane v týchto konaniach. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
  0.00 €
  Predaj pozemku E-KN parc. č. 5239 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Szerbin Alexander rod. Szerbin
  3785.10 €
  Predaj pozemku E-KN parc. č. 5239 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Szerbin Alexander rod. Szerbin
  3.79 €
  Zabezpečenie, úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
  9950.40 €
  Poskytovanie služby vo zovlenom programe. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Zmena sídla mandatára, zmena a dopln. Čl. VI, ods. 12. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
  0.00 €
  Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Úprava poskyt. služieb. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci - Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  0.00 €
  Poskytnutie a vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Disig, a.s.
  103.20 €
  Dodávka el. energie / OČS. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
  0.00 €
  Dodávka el. energie / objekt s.č. 167. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Zoltán Ladič ´53
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Vykonávanie stavebného dozoru nad zhotovením stavby "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TEKTONIKA s.r.o.
  4890.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Jozef Lénart
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Alica Fényešová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Miroslav Ladič
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Malvína Baloghová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Baloghová Anděla
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Viktor Balogh
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Bartolomej Ladič
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Mária Lázarová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody Odb.: Michal Lénart
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Úročenie - v prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 (slovom nula.) Obec zaplatí raz ročne do 31.01. poplatok za monitoring zmluvných podmienok za prislušný kalendárny rok vo výške 0,10% zo zostatku istiny úveru Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Poskytnutie úveru bankou za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predfinancovanie, spolufinancovanie a refundácia oprávnených nákladov investičného projektu " Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  733599.99 €
  Užívanie technicko-prevádzkových celkov podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Hydromeliorácie, štátny podnik
  10.00 €
  Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb v oblasti informačných technológií a vzdelávania v zmysle zákona 305/2013 Z. z. a podľa špecifikácie uvedenej v zmluve. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SMILES SK s.r.o.
  0.00 €
  Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF pri implementácii projektových aktivít Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  0.00 €
  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov Kód projektu v ITMS2014+ : 312061C352 Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko, Košický kraj, okres Michalovce, obec Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  733599.99 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Dušan Ladič
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Terézia Balogová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Mária Ladičová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Zoltán Ladič
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Richard Ladič
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Ján Balogh
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Ján Szálka
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Terézia Šimonová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Július Bodor
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Terézia Bodorová
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Odb.: Gejza Balog
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Stavebný dozor nad zhotovením stavby "Komunitné centrum Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: K.R.E., s.r.o.
  1450.00 €
  Distribúcia pitnej vody pre Obec Drahňov - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 ks. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  Prevádzkovanie verejného vodovodu - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 ks v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  400.00 €
  Projektová dokumentácia "Komunitné centrum Drahňov" (stavba). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
  2800.00 €
  Komplexné poradenské služby pri VO. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
  5400.00 €
  Kompletná realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: JUDr. Zuzana Husárová
  450.00 €
  Realizácia vodovodnej prípojky, montáž vodomernej zostavy (rozvodné potrubie RAD 5). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  Zakúpenie Komunálneho posypového rozmetadla zn. Pronar, typ: PS 250M 1 kus Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: AT AGROTYP, s.r.o.
  1820.40 €
  Za nájom nebytových priestorov pre elokované pracovisko SOŠT Košice Odb.: Stredná odborná škola technická, príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja
  Dod.: Obec Drahňov
  600.00 €
  V prípade zastupovania obce odvokátkou v právnych veciach osobitne Významných pre obec, môže obec Drahňov rozhodnúť o poskytnutí jednorázovej osobitnej odmene za poskytovanie právnych služieb advokátkou Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
  0.00 €
  Poskytnutie služby webového geografického informačného systému spoločnosti Geodeticca Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
  29.00 €
  Oprava, údržba a servis motorových vozidiel a príslušenstva. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Milan Kister MK Servis
  5998.80 €
  Prenájom nebytových priestorov potrebných pre realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v MŠ Drahňov Odb.: Súkromná základná umelecká škola Vojčice
  Dod.: Obec Drahňov
  50.00 €
  Prenájom nebytových priestorov potrebných pre realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ Odb.: Súkromná základná umelecká škola Vojčice
  Dod.: Obec Drahňov
  50.00 €
  Poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
  Dod.: Obec Drahňov
  50.00 €
  Bleskozvod / ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  12192.26 €
  Oprava a údržba elektrických zariadení Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  3420.89 €
  Realizácia vjazdov - termín realizácie najneskôr do 30.04.2017. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  0.00 €
  Vývoz a likvidácia odpadových vôd vrátane dopravy, frézovanie kanalizácie,čistenie kanalizácie krtkom, čistenie a montáž revíznych a kanalizačných šácht a monitorovanie kanalizácie Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
  0.00 €
  Vykonávanie elektroinštalačných prác, odborných prehliadok, kontroly, opravy, údržby a revízie elektrických zariadení. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  15.00 €
  Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
  100.00 €
  Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
  200.00 €
  Prenájom nehnuteľností LV 514, par.č.C-KN 78/1, par.č.C-KN 79/1 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  0.00 €
  Vybavenie kuchyne školskej jedálne v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
  5868.00 €
  Realizácia vjazdov v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  63015.66 €
  Úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV", od km 0,638 - km 0,946. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  0.00 €
  Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  63024.97 €
  Poskytnutie finančného príspevku na obnovu veže reformovaného kostola Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
  Dod.: Obec Drahňov
  7000.00 €
  Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Hvizdošová Janka rod. Hančáková
  1333.33 €
  Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Šimoničová Eva rod. Sisáková
  1333.34 €
  Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov - E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Mičúchová Maria rod. Sisaková
  1333.33 €
  Oprava nevyužitých priestorov v ZŠ - vytvorenie nových tried. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.
  82716.60 €
  Balik 1P doba viazanosti 24 mesiacov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy v článku III. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SKAYA s.r.o.
  0.00 €
  Dodávka plynu - odberné miesto Drahňov 58. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  0.00 €
  Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Natur - Pack, a.s.
  0.00 €
  Pripojenie do distribučnej sústavy - odberné miesto: Drahňov 58. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
  0.00 €
  Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SKAYA s.r.o.
  14700.00 €
  Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Environmentálny fond
  200000.00 €
  Riadenie projektu - externé - Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: K.R.E., s.r.o.
  10500.00 €
  Úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby "Drahňov-Splašková kanalizácia a ČOV". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  0.00 €
  Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Environmentálneho fondu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
  0.00 €
  Konverzia ceny na Euro a indexácia. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  210526.32 €
  Zabezpečenie realizácie VO pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
  2650.00 €
  Dočasné užívanie priestorov ZŠ na pedagogickú výučbu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Súkromná základná umelecká škola
  50.00 €
  Dočasné užívanie priestorov MŠ na pedagogickú výučbu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Súkromná základná umelecká škola
  50.00 €
  WinCITY Registratúra (aktualizácia, liencia, systémová podpora). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  114.00 €
  Program: WinCITY Registratúra pre jednu pracovnú stanicu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  1.20 €
  Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Webex media, s.r.o.
  450.00 €
  Uzatvorenie "Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov" s organizáciou zodpovednosti výrobkov (OZV). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Natur - Pack, a.s.
  0.00 €
  Komplexné poradenské služby pri VO. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
  4950.00 €
  Stavebné opravy objektu s.č.167 - sociálne a prevádzkové priestory - I. etapa Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EUROTREND SK s.r.o.
  35242.44 €
  "MŠ Drahňov - výmena okien, dverí a oprava schodísk" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ján Vaľo JaVa
  0.00 €
  Kamerový systém v ZŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SYTELI, s.r.o.
  5749.62 €
  Odkúpenie nehnuteľností (LV č. 29). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Mgr. Ďurková Ida, rod. Kočišová
  13000.00 €
  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov PJ č. 211 840 Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
  0.00 €
  Projekt " Naša škola pre všetkých " Zmena značky a vylepšenie technických parametrov procesora- stolový počítač na Lenovo ThinkCentreE73 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MICRODAT, s.r.o
  0.00 €
  Licenčná zmluva č.1 na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Pavol Halanda
  60.00 €
  Poskytnutie odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej praxe študentov bezodplatne. Odb.: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Zmena: Zoznam príloh zo dňa 20.10.2015 (z dôv.napoj.objektu so s.č. 167). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  "Drahňov - splašková kanalizácia a ČOV": Zmena termínu realizácie stavby (12/2020), cena predmetu zmluvy (prepočet z SK na Eur). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  0.00 €
  Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Kanalizačná prípojka Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  0.00 €
  Výmena rozvádzačov NN - ZŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  4149.36 €
  Poistenie majetku (MŠ). Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Wüstenrot poisťovňa,
  77.23 €
  Školské ovocie v rámci projektu EU Základná škola Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: A.O.D.TRADE s.r.o.
  700.00 €
  Školské ovocie v rámci projektu EU Materská škola Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: A.O.D.TRADE s.r.o.
  150.00 €
  Školský nábytok zakúpenie pre ZŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Interiéry Riljak, s.r.o.
  3299.00 €
  Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Kanalizačná prípojka Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  0.00 €
  Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Vodovodná prípojka Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  0.00 €
  Prenájom nebytových priestorov využívané na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Stredná odborná škola technická, príspevková organizácia KSK
  484.29 €
  Oprava a údržba dispozičných vozidiel obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: AUTOFLASH s.r.o.
  19900.00 €
  Realizácia vodovodnej prípojky, montáž meradla, montáž vodomernej zostavy / ojekt č. 167 /. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
  0.00 €
  "MŠ Drahňov - výmena okien, dverí a oprava schodísk" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ján Vaľo JaVa
  35382.89 €
  Kanalizačná prípojka Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  12510.65 €
  Vodovodná prípojka / Drahňov 167. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  35514.70 €
  Poskytnutie služby webového geografického informačného systému. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
  149.00 €
  Veľkokapacitný kontajner. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: UNIKOV NITRA, s.r.o.
  5080.00 €
  Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  Nájomné za užívanie predmetu nájmu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
  590.27 €
  Vytvorenie diela "Mramorový reliéf s portrétom Gábora Lónyayho". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ferenc Gyorgy
  3000.00 €
  Dodanie tovaru Farby - Laky" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Latorica Katarína Majorošová
  2717.82 €
  Poskytnutie finančného príspevku pre Reformovanú kresťanskú cirkev, farnosť Drahňov Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
  Dod.: Obec Drahňov
  3500.00 €
  Poskytnutie finančného príspevku pre Gréckokatolicku cirkev Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
  Dod.: Obec Drahňov
  3500.00 €
  Zhotovenie diela "Realizácia vjazdov v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  33227.02 €
  Nákup a dodanie tovaru "Zberné nádoby na komunálny odpad". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: FEREX, s.r.o.
  5940.00 €
  Pravidelne ročne poskytovanie služby aktualizácie a spracovanie dát do programu WinCITY katasster Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  36.00 €
  Kancelárska technika, spotrebný materiál pre tlačiarne a servis výpočtovej techniky. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
  5769.24 €
  Priebežné dodávaniu tovaru "Vodoinštalačný a kúrenársky materiál". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MERATECH-SOLAR, s.r.o.
  3452.39 €
  Oprava nevyužitých priestorov v ZŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
  35216.50 €
  Dodávka tovaru - Stavebný materiál. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Bölöni, s.r.o.
  14422.32 €
  Národny projekt terénna sociálna práca Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
  0.00 €
  Marketingové plnenie v rozsahu zmluvy. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  900.00 €
  Zmena dátumu v § 6 "Práva a povinnosti ZŠ / 30.06.2015. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  Zmena doby dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie / Výstavba chodníkov - Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  0.00 €
  Rešpektovanie všobec.záv.právnych predpisov SR ako aj Európskeho spoločenstva, ktorými je SR viazaná - podľa uvedenia v dodatku. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  Zmena termínu dodania diela. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
  0.00 €
  Výkon činností pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Mgr. Peter Szakszon AGOLO
  1.00 €
  Dodávka kancelárskych a školských potrieb Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: PAPIER LECHMAN s. r. o.
  19980.00 €
  Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: PAPIER LECHMAN s. r. o.
  15800.00 €
  Dodávka - pracovné odevy a obuv Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZVAREX Slovakia, spol. s r.o.
  8000.00 €
  Dodávka na Záhradnú techniku Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZVAREX Slovakia, spol. s r.o.
  13700.00 €
  Dodávka PRACOVNÉHO NÁRADIA Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Juhászová Natália
  19960.00 €
  Zmena doby nájmu, najdlhšie do 31.12.2020. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  0.00 €
  Predmetom nájmu je časť parcely registra "C" KN č. 615 v k.ú. Drahňov o ploche cca 300,78 m2 / k stavbe "Výstavba chodníkov - Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  1.00 €
  Úprava práv a povinností správcu a stavebníka / stavba "Výstavba chodníkov - Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  0.00 €
  Finančný príspevok na usporiadanie Mikulašského večierka Odb.: GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM
  Dod.: Obec Drahňov
  100.00 €
  Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva /Projekt: "Naša škola pre všetkých", číslo projektu SI01001. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MICRODAT, s.r.o.
  18241.40 €
  Zhotovenie diela "Drahňov - Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0, súpisné číslo 1, číslo parc. 372" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EUROTREND SK s.r.o.
  35748.42 €
  Výstavba chodníkov - Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  35377.10 €
  Dopravné značenie a priľahlé spevnené plochy - Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  34601.72 €
  Poskytnutie projektového grantu za účelom realizácie projektu "Naša škola pre všetkých". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
  34620.00 €
  Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia v školskom roku 2014/2015 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: A.O.D.TRADE s.r.o.
  0.00 €
  Výška a splatnosť nájomného, iné platby Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
  590.27 €
  Oprava vnútorných omietok, hygienická maľba a olejový náter priestorov ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Július Kun, Maľby-nátery
  5835.00 €
  Poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu elektrického vedenia v budove Farského úradu v Drahňove Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
  Dod.: Obec Drahňov
  3500.00 €
  Poskytnutie služby - Údržbárske práce (vodoinštalačné a kúrenárske) v objektoch obce. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Plutko Ladislav
  19648.00 €
  Drahňov kaštieľ - oprava nevyužitých priestorov a ich využitie pre vytvorenie nových tried pre ZŠ Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: BUKÓ-firma, s.r.o.
  35394.38 €
  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre gréckokatolícku cirkev, farnosť Čičarovce Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičarovce
  Dod.: Obec Drahňov
  3500.00 €
  Stavebné opravy interiéru a pridružených priestorov kuchyne a sociálnych priestorov jedálne v MŠ Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ján Vaľo JaVa
  35390.26 €
  Geodetické práce. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: GLOBEL s.r.o.
  19650.00 €
  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
  4390.00 €
  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom "Výstavba chodníkov - Drahňov" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: patrikpanda s.r.o.
  3000.00 €
  Zmena identifikačných údajov prijímateľa. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerststvo kultúry Slovenskej republiky
  0.00 €
  Poskytnutie dotácie na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva jednorázovo na podporu realizácie projektu s názvom "Drahňov - Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0, súpisné číslo 1, číslo parc. 372. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerststvo kultúry Slovenskej republiky
  15000.00 €
  Prekládka pracoviska kamerového systému. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: PORVAZ s.r.o.
  22794.00 €
  Vykonávanie servisu kamerového systému. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SYTELI, s.r.o.
  11904.00 €
  Stavebné opravy exteriéru a interiéru vstupných priestorov administratívnej budovy, súp. č. 167. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
  35413.08 €
  Prevod nehnuteľnosti - CKN č. 480/2, 467 m2 Odb.: Vasil Emil rod. Vasil a Vasilová Jolana rod. Kuzmová
  Dod.: Obec Drahňov
  1.00 €
  Prevod nehnuteľnosti - CKN č. 480/2, 467 m2 Odb.: Vasil Emil rod. Vasil a Vasilová Jolana rod. Kuzmová
  Dod.: Obec Drahňov
  1.00 €
  Zmena pôvodného programu služieb, t.č. 902913942 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Zmena pôvodného programu služieb, t.č. 902913940 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Zabezpečenie kateringu pre stretnutie dôchodcov v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
  2000.00 €
  Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania záujmového územia pre spracovanie PD "Výstavba chodníkov - Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Milan Uhorščák
  1550.00 €
  Stavebný dozor stavby "Drahňov - dom smútku / novostavba" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Turovský Cyril
  5580.00 €
  Vypracovanie "Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Drahňov na roky 2014-2020". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Gemini Group s.r.o.
  2160.00 €
  Deratizácia intravilánu obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
  2364.00 €
  Zhotovenie diela - stavby "Drahňov - Dom smútku / novostavba" Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: NOVICOM s.r.o.
  306664.84 €
  Poskytovanie služieb - Vyprázdňovanie žúmp a čistenie žúmp vrátane likvidácie, vývoz odpadových vôd vrátane dopravy, frézovanie kanalizácie, čistenie kanalizácie krtkom, čistenie a montáž revíznych šacht a monitorovanie kanalizácie Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
  0.00 €
  Rozšírenie elektrickej prípojky objektu MŠ a ZŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  7426.30 €
  Zmena ročného aktualizačného poplatku od roku 2014 vrátane. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  132.00 €
  Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Drahňov na roky 2011-2015. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: AS EKO s.r.o.
  390.00 €
  Poistenie majetku. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Wüstenrot poisťovňa,
  36.03 €
  Prevod vlastníctva k nájomnému bytovému domu s NŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: CASON CONSULTING a.s.
  970000.00 €
  Prenájom parc. KN-C č. 249/1, k.ú. Drahňov za účelom výstavby nájomného bytového domu s NŠ. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: CASON CONSULTING a.s.
  50.00 €
  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie el. prípojky objektu ZŠ a MŠ v Drahňove. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
  450.00 €
  Stavebné opravy exteriéru a interiéru objektu ČOV Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EUROTREND SK s.r.o.
  34761.48 €
  Pravidelná dodávka mrazených a chladených výrobkov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MEDIPEK s. r. o.
  0.00 €
  Pravidelná dodávka mlieka a mliečných výrobkov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MEDIPEK s. r. o.
  0.00 €
  Pravidelná dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MEDIPEK s. r. o.
  0.00 €
  Pravidelná dodávka trvanlivých potravín Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MEDIPEK s. r. o.
  0.00 €
  Pravidelná dodávka pekárenských výrobkov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MEDIPEK s. r. o.
  0.00 €
  Dodávka elektriny, ČOM: 155749, trafostanica. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  0.00 €
  Dodávka ovocia a zeleniny Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TIP TOP Doryová Erika
  27000.00 €
  Poskytovanie komplexných služieb pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru, na poskytovanie služieb, na uskutočňovanie stavieb Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
  9900.00 €
  Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskoršieho Dodatku č. 1. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  0.00 €
  Dodatok č.2 k Zmluve č. 9/2012 t o nájme nebytových priestorov prevádzkovej jednotky č. 211 840 Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
  590.27 €
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Fond sociálneho rozvoja
  0.00 €
  Vývoz nebezpečných odpadov v zmysle platnej legislatívy. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: FURA s.r.o.
  25.00 €
  Zabezpečenie a výkon stavebného dozoru na stavbu "Stavebná úprava chodníkov v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
  2184.00 €
  Opravy miestnej komunikácie v obci Drahňov / výtlky/ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  607.10 €
  prevod - zmena v osobe účastníka Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  0.00 €
  Pripojenie zariadenia do DS /trafostanica/. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
  0.00 €
  Výstavba autobusových zastávok Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  23958.38 €
  predaj nehnuteľnosti pozemok - druh záhrada o výmere 107 m2 parc.č.369/2 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
  Dod.: Obec Drahňov
  1.00 €
  Dodanie traktora s príslušenstvom Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: AGROKOM - PLUS, spol.s r. o.
  104728.00 €
  aktivácia služieb Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  9.98 €
  Nokia 301, SIM karta, 903995235 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  1.00 €
  aktivácia služieb Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  10.00 €
  Nokia 301, SIM karta, 903283275 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  1.00 €
  aktivácia služieb Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  10.00 €
  Nokia 301, SIM karta, 903995388 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  1.00 €
  Zmena termínu ukončenia diela do 30.03.2014. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  0.00 €
  Vypracovanie žiadosti o NFP z programu "Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurotech Group, s.r.o.
  200.00 €
  Prevod stožiarovej terafostanice 22/0, 4 KV, s transformátorom typu: KOÚM 325/20 Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
  0.00 €
  Úprava lehoty plnenia a ceny. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  777703.20 €
  Prevod nehnuteľnosti. Odb.: Ladislav Berta
  Dod.: Obec Drahňov
  1.00 €
  Stavebné úpravy chodníkov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  34782.19 €
  Prevod nehnuteľnosti 258 m2 ostatné plochy Odb.: Horváth František rod.Horváth
  Dod.: Obec Drahňov
  1.00 €
  Zber objemného a stavebného odpadu. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: FURA s.r.o.
  75.00 €
  Vybavenie nových priestorov základnej školy školským nábytkom Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Štefan Ščerba - ŠČERBA
  17980.18 €
  Oprava a rozpis údajov týkajúcich sa stavieb zapísaných na LV č. 511. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
  0.00 €
  Oprava interiéru kuchyne a jedálne MŠ Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: BUKÓ-firma, s.r.o.
  35830.80 €
  Pozemok par.č.369/2 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Drahňov
  Dod.: Obec Drahňov
  0.00 €
  Vypracovanie PD - Riešenie odvodňovacích kanálov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
  9810.00 €
  Základná škola - vytvorenie nových priestorov predeľovacími priečkami Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
  23746.22 €
  Vykonanie auditu v rozsahu ustanovení zákona č. 431/2002 o účtovníctve a zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
  1000.00 €
  Kúpa nehnuteľného a hnuteľného majetku Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
  415000.00 €
  Stavebný dozor pre stavbu "Úprava vjazdov do dvorov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
  1540.00 €
  Stavebný dozor pre stavbu "Oprava priepustov pred rodinnými domami v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Štefan Čižmár Agropro
  1450.00 €
  Dodávka a montáž rozvádzača kompenzácie účinníka na ČOV Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  4414.80 €
  Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 20 01 08 v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: FURA s.r.o.
  10.00 €
  Úprava vjazdov do dvorov v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  23766.82 €
  Kamerový systém v objekte Základnej školy v obci Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SYTELI, s.r.o.
  11820.12 €
  Zber jedlých olejov a tukov kat. číslo 20 01 25 v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: FURA s.r.o.
  0.00 €
  Zabezpečenie kateringu pre stretnutie dôchodcov v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
  1800.00 €
  Prepadové potrubia - kanalizácia Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
  2391.01 €
  Predmetom nájmu je časť parcely C-KN č. 615 - rozsah ochranného pásma kanalizácie. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Košický samosprávny kraj, Správa ciest KSK
  1.00 €
  Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu programov Win CITY Evidencia obyvateľova Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  0.00 €
  Opatrenia na ochranu pred povodňami Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca Michalovce
  0.00 €
  Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Fond sociálneho rozvoja
  0.00 €
  Rozšírenie a modernizácia priestorov školskej jedálne (nábytok) Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK
  3794.00 €
  Rozšírenie a modernizácia priestorov školskej jedálne (gastrozariadenie) Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EUROGASTROP, s.r.o.
  7310.51 €
  Oprava, údržba, nastavenie verejného osvetlenia, elektrických zariadení, náhradných dielov a príslušenstva obce Drahňov. Montáž, demontáž, oprava údržba vianočného osvetlenia, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  9800.00 €
  Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: BOSKOV s.r.o.
  3000.00 €
  Povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
  0.00 €
  Priebežna aktualizácia programov Win CITY Miestne dane, kataster Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
  145.00 €
  Obnova NKP v obci Drahňov - Kaplnka pohrebná, č. ÚZPF 20/0 - Výmena existujúcich okien a dverí. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
  2915.00 €
  Oprava priepustov pred rodinnými domami v obci Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  19549.17 €
  Dodávka potravín Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Monika IŠTENEŠOVÁ
  9000.00 €
  Poskytovanie služby - Práca s fekálnym vozidlom , prečistenie kanalizácie, čistenie montáž revíznych šiacht, monitorovanie kanalizácie, čistenie žúmp Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ladislav JAKUB-CSACSA
  9849.00 €
  Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd - ČOV Drahňov.. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: EKOLAB, s.r.o.
  1444.44 €
  Oprava dverí a okien objektov v majetku obce. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Novplast, s.r.o.
  835.71 €
  Deratizácia intravilánu obce Drahňov. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
  0.00 €
  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaí právnych služieb a odmene za právne služby Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
  1500.00 €
  Oprava,údržba, nastavenie, dodávka plynových kotlov, plynových zariadení, náhradných dielov a príslušenstva, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plyn.zariadení kotlov a náhradných dielov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: JEŠO Robert
  10000.00 €
  Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2,, ktkorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
  0.00 €
  Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  0.00 €
  Inzercia Zlaté stránky Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: MEDIATEL, spol. s r.o.
  144.00 €
  Pasívne optické rozvody pre internetizáciu obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SYTELI, s.r.o.
  34044.00 €
  Prenájom budovy súp.č. 275. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: COOP Jednota Nitra, SD
  1.00 €
  Zriadenie vecného bremena na parc. C-KN 615, k.ú. Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  860.00 €
  Rušenie zmluvného záväzku na základe dohody. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
  0.00 €
  Rozšírenie rozsahu prác a dodávok. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: SYTELI, s.r.o.
  0.00 €
  Vypracovanie PD pre stav.povolenie: Zmena využitia stavby - rodinný dom súpisné číslo 155 na administratívne účely Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: BOSKOV s.r.o.
  4700.00 €
  Oprava a údržba dispozičných vozidiel obce Drahňov Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Milan Kister MK Servis
  4000.00 €
  Zmeny a doplnky ZoD č. 4907.206000VVA po vzájomnej dohde. Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  0.00 €
  Dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Eurovia SK, a.s.
  783238.86 €
  Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena (Drahňov-Splašková kanalizácia a ČOV) Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Ing. Igor Bajužík
  600.00 €
  Oprava nútorných omietok, hygienická maľba a olejový náter priestorov v majetku obce Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: Július Kun, Maľby-nátery
  9897.82 €
  Zabezpečenie kateringu pre kultúrnu akciu "Stretnutie dôchodcov" Dod.: SD GASTRO s. r. o., Trebišov
  1800.00 €
  Servis kopírovacieho stroja a dodávka spotrebného materiálu Odb.: Obec Drahňov
  Dod.: IKARO s.r.o.
  6850.32 €
  456456 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
  66.00 €
  Zmena sídla a štatutára mandatára (výkon ext.manažmentu pre projekt "Regenarácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Zmena sadzby DPH. Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
  26210.40 €
  Zmena sídla,štatutára mandanta a sadzby DPH (ext.manažment pre projekt "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov") Dod.: ENICCO, a.s.
  262010.40 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa