Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Oznámenie verejnosti o SD - PHSR KSK na roky 2016-2022

 11.12.2015

Obec Drahňov, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), ako dotknutá obec, na základe písomného oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, č.: OU-KE-OSZP1-2015/044997-3 zo dňa 07.12.2015, doručeného obci Drahňov dňa 11.12.2015
informuje verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým o tom, že obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, predložil na Okresný úrad Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 5 ods. 1 zákona o EIA oznámenie o strategickom dokumente
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022“,


ktoré bolo Obci Drahňov zaslané podľa § 6 ods. 2 zákona o EIA ako dotknutej obci.

Do predmetného oznámenia, ktoré je v plnom rozsahu zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1, je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v dotknutých obciach a mestách uvedených v Prílohe č. 1 tohto oznámenia, ktoré z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí v zmysle § 6 ods. 4 určil príslušný orgán, ktorým je Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 040 01  Košice.
Zároveň oznamujeme, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené.
                                                                                                                                                                                                                     

Príloha č. 1:  Zoznam obcí a miest, kde je oznámenie k nahliadnutiu je zverejnený na stránke obce Drahňov v časti "dokumenty".
Dátum doručenia oznámenia č.: OU-KE-OSZP1-2015/044997-3 zo dňa 07.12.2015 o strategickom  dokumente: 11.12.2015
Oznámenie verejnosti v obci Drahňov zverejnené dňa:   11.12.2015                
Oznámenie verejnosti zvesené dňa:    ..................

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa