Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Úradná tabuľa

Vyhlásenie výberového konania hlavný kontrolór obce

 18.12.2020

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Drahňov

Obecné zastupiteľstvo v Drahňove v súlade § 18a zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie „ Hlavný kontrolór obce Drahňov “

Pracovné podmienky:

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Drahňov s mesačným pracovným úväzkom 30 %.

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne ukončené úplné stredoškolské vzdelanie

Požiadavky na odbornú prax :

 • 5 rokov odbornej praxe v oblasti ekonomiky, oblasti verejnej správy a kontrolnej činnosti

 • 3 roky praxe v oblasti vedenia účtovníctva – požaduje sa predložiť potvrdenie zamestnávateľa pre ktorého uchádzač vedenie účtovníctva vykonával alebo povrdenia subjektov pre ktoré uchádzač vedenie účtovníctva vykonával

 • prax vo vedení účtovníctva subjektov, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania / obce, školy, neziskové organizácie a pod./ - požaduje sa predložiť potvrdenie zamestnávateľa alebo potvrdenie subjektov o tom, že uchádzač osobne vykonával vedenie účtovníctva subjektov, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania.

 • skúsenosti s vykonávaním auditu v samospráve – uchádzač doloží potvrdenie audítora o účasti na vykonávaní auditu aspoň jedného subjektu samosprávy

 • ovládanie PC – Word, Excel, internet

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. prihláška do výberového konania

 2. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície

 3. potvrdenia zamestnávateľov, alebo subjektov o vykonávaní tejto praxe

 4. úradne overený doklad o vzdelaní

 5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 6. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18 /2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu

 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obcí účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

 • hospodárenia s finančnými prostriedkami

 • plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu

 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracuje odborne stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

 • k možnostiam poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

 • k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 15.01.2021 do 15,00 hod. na adresu:

Obecný úrad Drahňov, 076 74 Drahňov 154

alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Drahňove v zavretej obálke označenej

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ “

Voľba hlavného kontrolóra obce Drahňov sa uskutoční dňa 29.01.2021

Zverejnenie:

 1. Úradná tabuľa obce Drahňov

 2. Internetová stránka obce : www.drahnov.sk

__________________________

Tibor Jasovsky – starosta obce

V Drahňove dňa 18.12.20201 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa