Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Úradná tabuľa

VZN č. 4-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,ŠJ, ŠKD na rok 2020 v obci Drahňov

 16.12.2019

OBEC DRAHŇOV VZN č. 4/2019 Počet strán 5

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE DRAHŇOV

č. 4/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí,

stravníka zariadenia školského stravovania

v  Drahňove

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa: 15.11.2019

na úradnej tabuli obce Drahňov

na webovej stránke obce Drahňov

Návrh VZN zvesený dňa: 02.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa: 11.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení dňa: 16.12.2019

na úradnej tabuli obce Drahňov

na webovej stránke obce Drahňov

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

..............................................

starosta obce

-1-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 4/2019 Počet strán 5

Obecné zastupiteľstvo v Drahňove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. c až j) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

sa uznieslo na t o m t o:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drahňov

č. 4/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí,

stravníka zariadenia školského stravovania

v Drahňove

§ 1

Predmet úpravy

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a stravníka zariadenia školského stravovania – školskej jedálne pri MŠ Drahňov v roku 2020.

 2. Zdrojom dotácie sú finančné prostriedky poukázané obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

 3. Obec pri určení výšky dotácie pre MŠ, ZŠS, ŠKD, zohľadňuje tieto kritériá:

 • formu organizácie výchovy a vzdelávania,

 • počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,

 • počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,

 • počet detí mladších ako tri roky v materskej škole,

 • zaradenie zamestnancov školy a školských zariadení do platových tried, pracovných tried a výška poberania kreditového príplatku,

 • energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.

-2-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 4/2019 Počet strán 5

§ 2

Príjemcovia dotácie

Príjemcami dotácie podľa tohto nariadenia sú

Škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

a/ Materská škola

b/ Školský klub detí – súčasť ZŠ,

c/ Zariadenie školského stravovania (ŠJ) – súčasť MŠ.

§ 3

Podrobnosti financovania

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vzdelávanie v materskej škole, v školských zariadeniach na území obce sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Obec financuje náklady na deti MŠ, podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.

Obec financuje náklady na stravníkov v ZŠS podľa počtu stravníkov s výpočtom podľa počtu všetkých žiakov školy (potenciálni stravníci) podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.

Obec financuje náklady na detí v ŠKD podľa počtu navštevujúcich detí ŠKD s výpočtom žiakov školy z nultého až piateho ročníka, podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.

§ 4

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 1. Výška dotácie na kalendárny rok 2020 na prevádzku a mzdy pre MŠ, ŠKD a ŠJ je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia so zohľadnením ich špecifík v zmysle vyššie uvedených kritérií.

 2. Prijímatelia dotácie podľa § 2 sú oprávnení použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov a pri jej použití musia zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

 3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, sú prijímatelia povinní nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

§ 5

Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie

Požadované údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu Škol 40-01.

Riaditeľ školy predloží údaje o počte v MŠ, ŠKD a ŠJ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka najneskôr do 15. septembra začínajúceho školského roka.

-3-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 4/2019 Počet strán 5

§ 6

Termín a spôsob poskytovania dotácie

1/ Obec poskytne škole finančné prostriedky do 3 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

2/ Obec poskytne príjemcom dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie

- na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,

- na dieťa (z nultého až piateho ročníka ZŠ) školského klubu detí,

- na potenciálneho stravníka školskej jedálne v MŠ Drahňov neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Drahňove dňa 11.12.2019 uznesením číslo 101/2019.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020

V Drahňove dňa 16.12.2019

....…....................

Tibor Jasovsky

starosta obce

-4-

Príloha č. 1

Výška finančných prostriedkov na rok 2020

na prevádzku a mzdy

na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, stravníka školskej jedálne

Kategória školy

MATERSKÁ ŠKOLA

Počet detí

Dotácia na mzdy a prevádzku

na dieťa v MŠ v eurách

Celodenný pobyt

81

856,79

Vo výške dotácie je zohľadnené – adaptačný pobyt, náklady na detí mladšie ako 3 roky a na detí so ŠVVP, stravovanie, energetická náročnosť prevádzky, vlastné príjmy, príplatky zamestnancov

SPOLU:

69 400,00 €

Kategória  školského zariadenia

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Počet detí

z nult. až piateho roč. ZŠ

Dotácia na mzdy a prevádzku

na dieťa v ŠKD v eurách

Pobyt 5 dní v týždni

50

716

Vo výške dotácie je zohľadnené – čiastočný pobyt, náklady na detí so ŠVVP, detí z  2. stupňa ZŠ, energetická náročnosť prevádzky, vlastné príjmy, príplatky zamestnancov, záujmová činnosť

SPOLU:

35 800,00 €

Kategória  školského zariadenia

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Počet stravník.

potenciál.

Dotácia na mzdy a prevádzku

na dieťa v ZŠS v eurách

Stravník ZŠ

239

165,27

Vo výške dotácie je zohľadnené – energetická náročnosť prevádzky, vlastné príjmy, režijné náklady, príplatky zamestnancov

SPOLU:

39 500,00 €

CELKOVÁ DOTÁCIA NA ROK 2020 : 144 700,00 €

-5-1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa