Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • Slideshow

Úradná tabuľa

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v MŠ

 28.11.2019

O B E C D R A H Ň O V

O b e c n ý ú r a d D r a h ň o v

076 74 D r a h ň o v 154

Tel: 0903 283 275 E-mail: obecdrahnov.ekonom@gmail.com webové sídlo: www.drahnov.sk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec DRAHŇOV, 076 74 Drahňov 154

Kategória voľného pracovného miesta:

odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg

Pod kategória: odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v MŠ

Počet voľných pracovných miest: 1

Predpoklady: V zmysle platnej právnej úpravy

§ 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: v zmysle platnej úpravy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • profesijný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

  • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 13.12.2019 do 15:00 hod na adresu:

Obec Drahňov, 076 74 Drahňov 154

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obecný úrad Drahňov. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.12.2019 v čase od 9,00 hod. v budove Obecného úradu Drahňov a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Drahňove , dňa 28.11.2019

Tibor Jasovsky

Starosta obce Drahňov1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa