Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • Slideshow

Úradná tabuľa

Návrh VZN č.3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JED

 05.08.2019

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V DRAHŇOVE

číslo 3/2019

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE,

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

A PODMIENOK ÚHRADY

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

pri

Materskej škole

v obci Drahňov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa: 05.08.2019

  • na úradnej tabuli obce Drahňov

  • na webovej stránke obce Drahňov

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:

uznesením OcZ číslo:

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

…..............................................

starosta obce

-1-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Obecné zastupiteľstvo v Drahňove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na t o m t o:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drahňov

č. 3/ 2019

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE,

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

A PODMIENOK ÚHRADY

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

V DRAHŇOVE

ODDIEL I.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahňov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých v súlade s aktuálnymi zmenami v školskom zákone:

I. ČASŤ - Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí,

II. ČASŤ - Príspevky v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) od zákonných zástupcov detí,

III. ČASŤ - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých stravníkov.

I. ČASŤ

V súlade s ods. 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

-2-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa vo výške:

3,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred

do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet MŠ alebo na účet právneho subjektu, ktorého je súčasťou.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza aj za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

II. ČASŤ

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je mesačný príspevok vo výške :

3,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený.

Zriaďovateľ rozhodol v zmysle ods. 7 § 114 školského zákona o znížení / odpustení príspevku - príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

III. ČASŤ

Príspevok v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu žiakov a dospelých stravníkov

V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť v školských jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. V súlade s ods.11 § 140 uvedeného zákona MŠVVaŠ SR stanovuje finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií.

-3-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Školská jedáleň ako zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s druhým finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov podľa tohto VZN.

Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni v paušálnej čiastke 1,34 € na vydané hlavné jedlo.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a paušálneho príspevku na režijné náklady je nasledovný:

V zmysle finančného pásma 1

I. detský stravník MŠ – celodenná strava vo výške stravného limitu 1.37 €

z toho na nákup potravín : desiata : 0,34 €

obed : 0,80 €

olovrant : 0,23 €

+ režijné náklady 1,34 €/ za vydané hlavné

jedlo

II. detský stravník ZŠ

stravníci od 6 - do 11 rokov : vo výške stravného limitu 1,08 €

(náklady na nákup potravín 1,08 € + režijné náklady 1,34 €/za vydané hlavné jedlo)

stravníci od 6 do 11 rokov : vo výške stravného limitu 1,16 €

(náklady na nákup potravín 1,16 € + režijné náklady 1,34 €/za vydané hlavné jedlo)

III. dospelý stravník : hodnota stravného limitu : 1,26 €

+ réžia : 1,34 €

Spolu dospelý na ŠJ : 2,60 €

vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t. j. 1,43 €

zamestnanec hradí 45 %, t. j. 1,07 €

príspevok zo sociálneho fondu 0,10 €

Cudzí / iný dospelý stravník hradí celú výšku 2,60 €.

Zriaďovateľ rozhodol o znížení / odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady - príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa MŠ o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak je pre dieťa poskytovaná dotácia podľa osobitného predpisu (ÚPSVaR).

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý navštevuje materskú školu a ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima, príspevok za režijné náklady NEUHRÁDZA.

-4-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Príspevok v ŠJ na jedno hlavné jedlo sa uhrádza len čiastočne, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ÚPSVaR dieťa zaradí do zoznamu na poberanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v súlade so zákonom č. 544/2012 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR SR. Výška poplatku na náklady na nákup potravín sa znižuje o schválenú dotáciu.

Aktuálne výšky dotácie hradenej ÚPSVaR SR na rok 2019:

pre MŠ 1,20 EUR – doplatok zákonného zástupcu 0,17 €

pre ZŠ – 1. stupeň 1,20 EUR – doplatok zákonného zástupcu 0,00 €

pre ZŠ – 2. stupeň 1,20 EUR – doplatok zákonného zástupcu 0,00 €

Výška príspevku na jedno jedlo sa aktuálne určí podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla aj s režijnými nákladmi a s dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s ods. 10 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

rozhodnutím starostu obce.

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 5. dňa v mesiaci za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri Materskej škole Drahňov.

ODDIEL II.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Drahňove dňa .......... a bolo schválené uznesením č. ......................... .

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..................... .

Dňom účinnosti tohto VZN č. 3/2019 sa ruší VZN č. 6/2015.

––––––––––––––––––––––––

starosta obce

-5-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Príloha 1

OBEC .......

ROZHODNUTIE

V súlade s § 140 ods. 9, 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, štatutár zriaďovateľa určuje výšku poplatkov od Septembra/2019 nasledovne:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a paušálneho príspevku na režijné náklady je nasledovný:

a)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni (ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jedno jedlo:

I. stravník MŠ od 2 - 6 rokov: celodenná strava : vo výške 1. finančného pásma 1,37 €

Z toho : desiata : 0,34

obed : 0,80

olovrant : 0,23

II. stravník ZŠ od 6 – 11 rokov obed : vo výške 1. finančného pásma 1,08

od 11 –15 rokov obed: vo výške 1. finančného pásma 1,16

III. dospelý stravník : výška 1. finančného pásma : 1,26

+ réžia : 1,34

Spolu dospelý na ŠJ : 2,60

vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t. j. 1,43 €

zamestnanec hradí 45 %, t. j. 1,07 €

príspevok zo sociálneho fondu 0,10 €

cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,60 €

Zriaďovateľ ďalej určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni v paušálnej čiastke 1,34 € na vydané hlavné jedlo.

( finančné pásma sú uvedené v prílohe)

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý mesiac na bankový účet príslušnej ŠJ - bankovým prevodom, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne ŠJ.

-6-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

b)

Úhrada nákladov na potraviny na jeden deň pri deťoch / žiakoch v hmotnej núdzi bude kryté nasledovne:

- stravník MŠ od 2 – 6 rokov - uhrádza 1,20 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR (ÚPSVaR)

- uhrádza 0,17 € rodič

- stravník ZŠ od 6 -11 rokov - uhrádza 1,20 € ÚPSVaR

- uhrádza 0,00 rodič

- stravník ZŠ od 11 -15 rokov - uhrádza 1,20 € ÚPSVaR

- uhrádza 0,00rodič

Príspevky od rodičov sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý mesiac a podľa usmernenia ÚPSVaR.

....................................

V Drahňove dňa ….............. starosta obce

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V DRAHŇOVE

číslo 3/2019

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE,

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

A PODMIENOK ÚHRADY

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

pri

Materskej škole

v obci Drahňov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa: 05.08.2019

  • na úradnej tabuli obce Drahňov

  • na webovej stránke obce Drahňov

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:

uznesením OcZ číslo:

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

…..............................................

starosta obce

-1-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Obecné zastupiteľstvo v Drahňove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na t o m t o:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drahňov

č. 3/ 2019

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE,

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

A PODMIENOK ÚHRADY

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

V DRAHŇOVE

ODDIEL I.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahňov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých v súlade s aktuálnymi zmenami v školskom zákone:

I. ČASŤ - Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí,

II. ČASŤ - Príspevky v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) od zákonných zástupcov detí,

III. ČASŤ - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých stravníkov.

I. ČASŤ

V súlade s ods. 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

-2-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 3/2019 Počet strán 7

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa vo výške:

3,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred

do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet MŠ alebo na účet právneho subjektu, ktorého je súčasťou.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza aj za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

II. ČASŤ

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je mesačný príspevok vo výške :

3,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený.

Zriaďovateľ rozhodol v zmysle ods. 7 § 114 školského zákona o znížení / odpustení príspevku - príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

III. ČASŤ

Príspevok v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu žiakov a dospelých stravníkov

V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa