Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 2/2019 o určení školského obvodu pre základnú školu

 05.08.2019

OBEC DRAHŇOV VZN č. 2/2019 Počet strán 3

Návrh

Všeobecné záväzného nariadenia obce Drahňov č. 2/2019 určení školského obvodu pre základnú školu

Návrh VZN vyvesený na dňa: 05.08.2019

 • na úradnej tabuli obce Drahňov

 • na webovej stránke obce Drahňov

Návrh VZN zvesený dňa:

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:

uznesením OcZ číslo:

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

.......................................

starosta obce

-1-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 2/2019 Počet strán 3

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drahňov č. 2/2019 o určení školského obvodu pre základnú školu

Čl. I.

Preambula

 1. Obecné zastupiteľstvo v Drahňove, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce Drahňov č. 2/2019 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahňov (ďalej len “obec”).

Čl. II.

Základné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje školský obvod základnej školy, ktorého zriaďovateľom je obec.

 1. Obec je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola – Alapiskola, 076 74 Drahňov 1.

 1. Školský obvod základnej školy tvorí celé územie obce vymedzená týmto nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku.

 1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

 1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
  v ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa
  základnej školy, do ktorej sa hlási.

 1. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ pri určení školy, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, podľa osobitného predpisu.

 1. Obec vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov
  so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v špeciálnej triede v Základnej škole
  - Alapiskola, 076 74 Drahňov 1.

-2-

OBEC DRAHŇOV VZN č. 2/2019 Počet strán 3

 1. Žiak, ktorý má trvalý pobyt v obci mesto, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole.


 1. Obec vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa
  školy o prijatí žiaka do školy, ktorej je obec zriaďovateľom.

Čl. III.

Školské obvody základnej školy na území mesta

 1. Obec zriaďuje:

  1. školský obvod pre základnú školu, ktorej je zriaďovateľom.

 1. Školský obvod pre základnú školu sa zriaďuje na území obce od školského roka 2019/2020 nasledovne:

  1. školský obvod Základnej školy – Alapiskola, ročníky 1 – 9, tvorí celé územie obce Drahňov.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec
  určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy
  plniť povinnú školskú dochádzku.

2. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. …. v Drahňove zo dňa a

účinnosť nadobúda dňa …......... .

Schválením tohto VZN sa končí platnosť VZN č. 4/2013.


…………………………

Tibor Jasovsky

starosta obce-3-1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa