Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Úradná tabuľa

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovných miest do miestnej občianskej poriadkovej služby Drahňov

 09.07.2019

OBEC DRAHŇOV, 076 74 Drahňov 154

IČO: 00331503, DIČ: 2020540016

OBEC DRAHŇOV v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK3-2019-002702

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba Drahňov

Kód projektu v ITMS2014+: 312051V463

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko,Košický kraj, okres Michalovce, obec Drahňov

Operačný program: Ľudská zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie 12 pracovných miest

do miestnej občianskej poriadkovej služby Drahňov

Výberové kritériá a požiadavky na obsadenie pracovného miesta:

 • zamestnanec má ukončenú povinnú školskú dochádzku v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“),

 • zamestnanec má minimálne 18 rokov,

 • zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za:

 • trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z. a

 • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z. z.,

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,

 • štruktúrovaný životopis,

 • doklad o ukončení povinnej školskej dochádzky v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“),

 • výpis z registra trestov

 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky: 23.07.2019

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Obecný úrad Drahňov, 076 74 Drahňov 154

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:

Výberové konanie MOPS – neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

V Drahňove 09.07.2019

Tibor Jasovsky

starosta obce1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa