Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Úradná tabuľa

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

 12.06.2019

OBEC DRAHŇOV, 076 74 Drahňov 154

Zriaďovateľ materskej školy Drahňov

vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa materskej školy

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

 • osobnostné a morálne predpoklady,

 • občianska bezúhonnosť,

 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,

 • štruktúrovaný profesijný životopis,

 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú materskú školu,

 • overené kópie dokladov o vzdelaní, o absolvovaní I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),

 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky: 01.07.2019

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Obecný úrad Drahňov, 076 74 Drahňov 154

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:

Výberové konanie MŠ – neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Drahňove, dátum 12.06.2019

Tibor Jasovsky

starosta obce1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa