Obec Drahňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow

Úradná tabuľa

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy - Základná škola - Alapiskola Drahňov

 18.05.2021

OBEC DRAHŇOV

Zriaďovateľ Základnej školy- Alapiskoly Drahňov č 1, 076 74

vyhlasuje dňom 18.05.2021 podľa §3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/20003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ    KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa školy

                                            Základnej školy- Alapiskoly v Drahňove

076 74 Drahňov 1

Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky:

v zmysle  podľa § 9  a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné  predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca - vyžadovaný stupeň vzdelania (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávania alebo študijného odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy),
 • najmenej zaradenie do kariérového stupňa  pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • overené kópie dokladov o  vzdelaní a o absolvovaní  prvej  atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v súlade s § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta – odpis RT, ⃰
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie a pracovnej činnosti podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre účely výberového konania z zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ⃰⃰⃰  ⃰
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v súlade s § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania prihlášky do: 02. 06. 2021 do 15:00 hod. /rozhodujúca je pečiatka podateľne/

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa:  Obec Drahňov, Drahňov č. 154, 076 74 Drahňov. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie ZŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Drahňove, dňa 18.05.2021                                   

                                                                                                                                             

                                                                                                    .........................................

                                       Tibor Jasovsky

                                        starostka obce1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa